Veileder: Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en viktig kilde til læring og utvikling, men mange statlige virksomheter kan øke nytten av sine evalueringer. Denne veilederen viser hvordan en mer systematisk tilnærming, både når det gjelder behovet for, og bruken av evalueringer, kan gi bedre styring. Det er viktig med god forankring og integrering av evalueringsverktøyet med andre styringsverktøy.

Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (tidligere Senter for statlig økonomistyring). Direktoratet for økonomistyring (DFØ) forvalter økonomiregelverket på vegne av Finansdepartementet. Med utgangspunkt i økonomiregelverket skal DFØ bidra til at departementer og andre statlige virksomheter kan øke sin kunnskap og bevissthet om hvordan evaluering kan bidra til bedre styring. Målgruppen for veilederen er beslutningstakere og medarbeidere som er involvert i arbeidet med evalueringer i departementer og statlige virksomheter. Veilederen støtter seg på tidligere utgitt veiledningsmateriale fra DFØ og Finansdepartementet.

I arbeidet med veilederen har DFØ involvert brukere og fagpersoner fra blant annet akademia. Som ledd i arbeidet har vi gjennomført fokusgruppemøter, arbeidsmøter og intervjuer. Til sammen har over 25 departementer og virksomheter bidratt med gode innspill, både i forberedende faser og med kommentarer til endelig utkast. Vi vil rette en spesiell takk til medarbeidere fra Norad, Kunnskapsdepartementet, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Statens vegvesen og andre statlige virksomheter for godt samarbeid og nyttige bidrag. Vi vil spesielt også få takke professor emeritus Evert Vedung ved Uppsala Universitet for nyttige kommentarer.

Oppdatert: 29. april 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.