Veileder: Evaluering av lover

Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler.

Lov- og forskriftsreguleringer skal sikre visse samfunnsmessige og private verdier eller forhindre samfunnsmessige og private ulemper. Samtidig kan slike reguleringer i seg selv medføre forskjellige ulemper eller kostnader både i form av ressursbruk som går med til offentlige myndigheters håndhevelse og forvaltning, og i form av rapporteringskrav og andre plikter som pålegges private aktører. Lover og forskrifter legger også ofte begrensninger på folks frihet, samtidig som de bidrar til å støtte opp om og sikre denne friheten.

Alle offentlige tiltak og virksomheter, også lov- og forskriftsreguleringer og forvaltningen av disse, er underlagt evalueringsplikt. Evalueringer skal bidra til læring, styring og kontroll. Evaluering av lov- og forskriftsreguleringer innebærer å undersøke om reguleringen faktisk har effekter, og om den bidrar til måloppnåelse som forutsatt, både for det offentlige og for privat sektor. En god plan for evaluering av iverksatte lover og forskrifter bidrar både til å følge opp at prosesser blir gjennomført og til å etterprøve hvilke endringer de faktisk har medført. Økonomer vil ofte formulere dette som at evalueringer bidrar til å realisere ønskede gevinster, og det har i denne sammenheng derfor en annen betydning enn når man snakker om å realisere finansielle eller reale aktiva for å ta ut en økonomisk gevinst.

Veilederen gir et enkelt, men fullstendig rammeverk for hvordan man kan planlegge og foreta evalueringer i forbindelse med regelverksutvikling og regelverksanvendelse. Det som står i denne veilederen, gjelder både lover og forskrifter, men for å forenkle fremstillingen er henvisning til forskrifter ofte utelatt. Veilederen er til støtte for både oppdragsgivere, planleggere og gjennomførere av evalueringer. Veilederen gir nyttig rettledning uansett om man ønsker å sette ut selve gjennomføringen av evalueringen til eksterne miljøer eller om man vil foreta hele evalueringen selv.

Oppdatert: 29. april 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.