Status og oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon

Det er i 2020 gått fire år siden statlige virksomheter for første gang var pålagt å vurdere bruk av internrevisjon i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-117.

Regelverk
Styring

Sammendrag

Kravet i rundskrivet kapittel 4 andre avsnitt sier at «Vurderingen av om virksomheten bør bruke internrevisjon, skal gjøres regelmessig og minst hvert fjerde år. Ved vesentlige endringer i risikobildet eller i virksomheten for øvrig, skal en ny vurdering gjøres.»

Kravet om å vurdere bruk av internrevisjon gjelder for alle statlige virksomheter som har samlede utgifter eller samlede inntekter over 300 mill. kroner i henhold til siste publiserte årsrapport.

Vurderingen skal gjennomføres innen utgangen av året etter vedkommende regnskapsår.

Det er 48 virksomheter som er pålagt å vurdere bruk av internrevisjon for første gang eller på nytt siden forrige vurdering i 2016 etter DFØs oversikt1 basert på 2019-tall. Dette er altså virksomheter som har over 300 mill. kroner i inntekter eller utgifter og som ikke har etablert internrevisjon fra tidligere av.

Virksomhetens vurdering av bruk av internrevisjon skal sendes overordnet departement til orientering, med kopi til Riksrevisjonen og til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

(DFØ) som forvalter kravene i rundskriv R-117 på vegne av Finansdepartementet. DFØ har mottatt kopi fra 29 av disse 48 virksomhetene per 31.12. 2020.

Det er DFØs hovedinntrykk at det har vært gode prosesser og gjort gode vurderinger opp mot vurderingskriteriene. Flere har satt ned arbeidsgrupper som har involvert bredt og gjort grundige vurderinger av behovet for internrevisjon.

Gjennomgangen av mottatte vurderinger viser at det kun er fire nye virksomheter som siden 2016 har vurdert og konkludert med å etablere en internrevisjon etter kravene i R-117. Disse fire virksomhetene er;

  • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (2017)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018)
  • Petroleumstilsynet (2019) foreløpig «prøveordning»
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2020)

Per 31.12.2020 er det totalt 462 statlige virksomheter som har etablert, eller skal etablere internrevisjon.

Last ned hele rapporten

Status og oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon
pdf 647.03 KB
Oppdatert: 6. april 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord