Statens bruk og erfaringer med sosiale medier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i supplerende tildelingsbrev i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å se nærmere på statens bruk av og erfaringer med sosiale medier i sin eksterne kommunikasjon.

DFØ-notat 2022:2
Kommunikasjon
Styring

Formålet med undersøkelsen har vært å gi et overordnet bilde av hvordan statsforvaltningen bruker sosiale medier i sitt arbeid og hvilke fordeler og utfordringer som knytter seg til bruken. 

Notatet presenterer funn fra undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2021. I tillegg gis det en drøfting av funnene opp mot prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken.

Undersøkelsen viser at de fleste statlige virksomheter har tatt i bruk ett eller flere sosiale medier. Disse benyttes i hovedsak til å spre aktuelle nyheter, lede trafikk til saker på egne nettsider eller spre informasjon om aktiviteter. Bevisstheten rundt dilemmaene som følger med bruken av sosiale medier er stor, og bruken av sosiale medier har endret seg noe de senere årene. Flere virksomheter har tonet ned bruken og få legger opp til dialog og innspill. Dette henger i stor grad sammen med at bruken av sosiale medier innebærer utlevering av data til tredjepart, og det er begrensede mulighet for å påvirke hvordan dataene benyttes videre. Flere har derfor valgt å redusere brukernes mulighet for å kommentere innlegg.

Så langt undersøkelsen har kartlagt, synes statlige virksomheters bruk av sosiale medier å være i tråd med prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken. Bruken kan synes å bidrar til å styrke etterlevelsen av mange av prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken. Til tross før økende bevissthet og større oppmerksomhet rundt bruken av sosiale medier, kan det synes som om det er behov for at staten tar et noe mer aktivt og overordnet ansvar for råd og veiledning rundt statlige virksomheters bruk av sosiale medier. Det er særlig utfordringene knyttet til personvern, det kan være hensiktsmessig å jobbe videre med både i den enkelte virksomhet og fra statens side. Arbeidet bør ses i sammenheng med en tilpasning av den statlige kommunikasjonspolitikken til dagens digitaliserte hverdag og en tettere kobling til veiledningsmateriellet som er utviklet av Digitaliseringsdirektoratet.

Oppdatert: 30. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord