Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen

Temaet for dette notatet er samhandling mellom fylkeskommunen og regional stat inkludert fylkesmannen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal foreta en gjennomgang av regional stats inndeling på bakgrunn av Stortingets vedtak om ny inndeling av fylkesmannsembetene og ny fylkeskommuneinndeling. Prosjektet skal gi KMD et faglig beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke statsetater som skal inngå i gjennomgangen av regional stats inndeling.

Difi-notat 2018:1
Organisering
Regional statsforvaltning

I dette notatet har vi sett nærmere på følgende spørsmål:

  1. Hvilke statlige etater samhandler mest med fylkesmannen og fylkeskommunen?
  2. Hvilke saksområder foregår samhandlingen innenfor?
  3. Hvordan fungere samarbeidet/samhandlingen?
  4. Er detsammenfallende struktur eller andre forhold som kan fremme god samhandling?

Svarene danner grunnlag for en anbefaling om hvilke etater som bør vurderes nærmere i hovedprosjektet om regional stat. Grunnlaget for anbefalingen er således en kartlegging av hvilke aktører som samhandler mest, hvordan samhandlingen fungerer og hvorvidt struktur eller andre forhold hemmer eller fremmer samhandlingen.

Med samarbeid og samhandling mener vi oppgaveløsning som er mer eller mindre felles, altså mer enn møtevirksomhet. Det kan blant annet dreie seg om fagområder der flere etater har et ansvar for at oppgavene løses.

Totalt er 22 virksomheter inkludert i undersøkelsen utenom fylkeskommunen og fylkesmannen: Arbeidstilsynet, Bufetat, Fiskeridirektoratet, Husbanken, IMDi, Innovasjon Norge, Justervesenet, Kriminalomsorgen, Kystverket, Mattilsynet, NAV, NVE, Politiet, Sivilforsvaret, Sjøfartsdirektoratet, Statped, Statens kartverk, Statens vegvesen, Statsbygg, Tolletaten, UDI og Skattetaten.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.