Respekt for menneskerettigheter i offentlige anskaffelser

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sammen med KPMG har skrevet rapporten «Respekt for menneskerettigheter i offentlige anskaffelser: Hvordan ivaretar de største offentlige virksomhetene lovkravet?».

Anskaffelser

Rapporten bygger på en kvantitativ undersøkelse av de 50 største offentlige virksomhetene samt dybdeintervjuer med de 11 av disse. Konklusjonen i rapporten er at enkelte utmerker seg med gode rutiner som kan være til inspirasjon for andre, men at det er en lang vei å gå før mesteparten av virksomhetene har fått gode egnede rutiner på plass.

Observasjoner fra undersøkelsen omfatter blant annet at:

  • 47 prosent har ikke en strategi for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.
  • 37 prosent har ikke lovpålagte skriftlige rutiner.
  • Det gjennomføres i liten grad bakgrunnsundersøkelser av menneskerettighetsrisiko knyttet til leverandører før avtaleinngåelse.
  • Det gjennomføres i liten grad kontroll med etterlevelse av krav stilt i anskaffelsen: Virksomhetenes undersøkelse av etterlevelse med kontraktsvilkår skjer i stor grad i leverandørmøter, og/eller i form av egenrapportering fra leverandørene. Utover dette er andre kontrolltiltak, som stikkprøvekontroll, leverandørrevisjon, stedlig kontroll og lignende i liten grad benyttet.

Undersøkelsen beskriver imidlertid også god praksis:

  • 84 prosent benyttet DFØs høyrisikoliste i risikovurderinger av menneskerettigheter i anskaffelser.
  • 75 prosent hadde identifisert anskaffelseskategorier med høy risiko.
  • 62 prosent benyttet DFØs kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.
  • 94 prosent hadde kjennskap til åpenhetsloven.
  • 39 prosent var medlem av Etisk handel Norge eller lignende organisasjoner.

Videre viser undersøkelsen at enkelte av de 11 virksomhetene som ble dybdeintervjuet, har avsatt betydelig kapasitet og ressurser til ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendig arbeid i anskaffelser. Disse virksomhetene bidrar aktivt med erfaringsdeling med andre offentlige innkjøpere, både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på god praksis fra disse virksomhetene er fremhevet underveis i rapporten.

Les og last ned rapport

Rapport: Respekt for menneskerettigheter i offentlige anskaffelser. Hvordan ivaretar de største offentlige virksomhetene lovkravet?
pdf 816.16 KB
Oppdatert: 30. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.