Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging

Rapporten presenterer sentrale utviklingstrekk i offentlig sektor de siste 10-20 årene med hensyn til organisasjonsformer og bruken av dem. Kartleggingen danner grunnlag for å drøfte utfordringene framover i tid og hvordan disse kan møtes.

Difi-rapport 2018:8
Organisering
Samordning
Uavhengige forvaltningsorganer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi kartlagt bruk av, omfang og andre kjennetegn knyttet til organisasjonsformer og organisering i offentlig forvaltning.

Våre hovedfunn viser at de tradisjonelle organisasjonsformer er under press:

  • Digitalisering og teknologisk utvikling gir nye organisatoriske muligheter, men også noen utfordringer.
  • Forvaltningsorganenes faglige uavhengighet er i dag ulikt regulert og organisert.
  • Selskapsorganisering brukes for å gi statlige virksomheter med tradisjonelle forvaltningsoppgaver økt økonomisk og organisatorisk handlingsrom. De styres imidlertid mer som forvaltningsorganer enn som selskap.
  • Flere kommunale oppgaver og mer interkommunalt samarbeid utfordrer generalistkommunen.
  • Økte krav til kvalitet og effektivitet gir regional og nasjonal sentralisering av offentlige oppgaver og arbeidsplasser.

Våre anbefalinger:

  • Arbeidet med å tilpasse lovgivning og regelverksutvikling til en digital forvaltning må prioriteres.
  • Tilknytningsformen forvaltningsorgan med særskilte fullmakter bør brukes også for faglig uavhengige myndighetsorganer.
  • Når det blir så mange unntak fra forvaltningsorganmodellen, i form av faglige og økonomiske fullmakter eller organisering som foretak eller selskap, bør rammene for forvaltningsorganmodellen vurderes.
  • Sentrale myndigheter bør gi det regionale statlige nivået tilstrekkelig autonomi og handlingsrom til å kunne gjøre regionale tilpasninger.
  • Styrings- og finansieringsprosesser må støtte opp under frivillige samordnings- og samhandlingsløsninger.
Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.