Lav- og nullutslippskrav ved anskaffelse av ferger og hurtigbåter

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk sammen med Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet oppdrag fra Klima – og miljødepartementet (KLD) om å utrede mulige lav- og nullutslippskrav og -kriterier i offentlige anskaffelser av ferger, hurtigbåter og andre sjøtransporttjenester. Statens vegvesen har også deltatt i arbeidet.

Anskaffelser

Oppdraget var todelt:

  • Oppdrag 1: Klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023.
  • Oppdrag 2: Stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025.

På denne siden vil du finne utredningen på oppdrag 2.

Sammendrag

Direktoratene anbefaler at kravene til anskaffelse av ferger og hurtigbåter rettes mot nullutslippsløsninger. I forslaget til forskrift er kravene til henholdsvis ferger og hurtigbåter tilnærmet likt utformet, men med senere ikrafttredelse for kravene til hurtigbåter.

Forskriften direktoratene foreslår er utformet slik at det i utgangspunktet er obligatorisk for de offentlige oppdragsgiverne å stille krav om nullutslippsløsning når de anskaffer fartøy eller anskaffer tjenester om drift av samband.

Forskriften angir en plikt til å stille krav om nullutslippsløsning i anskaffelser, men oppdragsgiver kan også gjøre unntak dersom det er uforholdsmessig dyrt eller ikke teknisk mulig med nullutslippsløsninger på den aktuelle strekningen. Oppdragsgiver må imidlertid dokumentere hvorfor de har gjort unntak.

Last ned rapport

Utredning av nullutslippskrav til ferger og hurtigbåter
pdf 3.84 MB
Svar på oppdrag om lav- og nullutslippskriterier- og krav i offentlige anskaffelser av ferger og hurtigbåter
pdf 158.01 KB
Oppdrag om lav- og nullutslippskriterier og klimakrav i offentlige anskaffelser av ferge
pdf 196.77 KB
Oppdatert: 27. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord