Hvordan har pandemien påvirket arbeidet i forvaltningen?

Den 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at verden sto overfor en pandemi. Pandemien har rammet en hel verden, alle deler av samfunnet og hverdagslivet til folk. I Norge har vi sammenlignet med andre land klart oss godt gjennom krisen. DFØ ser i denne rapporten på forvaltningens rolle i krisehåndteringen.

DFØ-notat 2020:2
Digitalisering
Kompetanse
Ledelse
Omstilling
Organisering
Samordning
Styring

Vi belyser hvordan forvaltningen har samordnet seg for å møte en langvarig krise, og hvordan pandemien har påvirket ledelse og arbeidsprosesser. Vi forsøker også å trekke ut foreløpige erfaringer som kan være verdifulle å videreføre når vi er tilbake i den nye normalen.

Departementenes rolle som faglige sekretariat for regjeringen har spilt en sentral rolle under krisehåndteringen. Med tidspress og behov for raske beslutninger har departementsarbeidet fulgt kjente strukturerer og arbeidsmåter. Opplevelsen er at grundighet må vike for behovet for raske avklaringer.

Samordning har vært avgjørende for å lykkes med å håndtere smittevern på den ene siden og behov for å ivareta blant annet barn, unge og næringsliv på den andre. Samordningsarbeidet har hatt forankring på regjeringsnivå, og stor politisk oppmerksomhet.

Statlige virksomheter har utviklet nye måter å levere tjenester på. Teknologi er blitt tatt i bruk på en ny måte og raskere enn den ellers ville blitt gjort. Bruk av hjemmekontor og ledelse på avstand har gitt mange ledere og medarbeidere nye erfaringer som vil være viktige å ta med videre.

Oppdatert: 17. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord