En analyse av inndelingen av regional stat

Difi har undersøkt behovet for endringer i inndelingen til 11 statsetater med et regionalt apparat. Dette har vi gjort i lys av vedtaket om ny fylkesinndeling og ny struktur for fylkesmannen.

Difi-rapporter 2018:10, 2018:11, 2018:12, 2018:13
Regional statsforvaltning
Samordning

Gjennomgangen har omfattet 11 statsetater med utstrakt samhandlingsbehov med fylkeskommunen, fylkesmannsembetet og kommunene: NAV, Innovasjon Norge, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Bufetat, Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fiskeridirektoratet, Politiet og Sivilforsvaret og Kystverket.

Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer på regionalt nivå:

 • samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap
 • samhandling om regional planlegging/utvikling
 • samhandling om kommunerettet virksomhet

Det er utarbeidet en egen delrapport for hvert av disse temaene, og denne hovedrapporten er basert på disse.

Difis viktigste funn er at inndeling teller, men sektorstyring, ressurser og velfungerende arenaer avgjør hvor vellykket regional samordning er. Et hovedinntrykk er likevel at sammenfallende inndeling betyr mer i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap enn på de to andre områdene.

Anbefalinger

Difi anbefaler at følgende prinsipper bør være retningsgivende ved vurderinger av inndeling og organisering av regional statsforvaltning:

 1. Statsetatene bør ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal organisering i lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, samordningsbehov med andre aktører, spesialiseringsbehov og digitaliseringsmuligheter.
 2. Der det er behov for regional organisering bør inndelingen av etatens regionale ledd i utgangspunktet følge fylkesgrensene.
 3. Inndelingen av lokale kontorer av statsetatene bør tilpasses gjeldende kommune- og fylkesinndeling.
 4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og kontroll bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen.

På grunnlag av prinsippene over og vurderinger av det samlede datamaterialet anbefaler Difi at følgende etater tilpasser sin regionale struktur: NVE, Sivilforsvaret, Innovasjon Norge, Statens vegvesen og Husbanken.

Difi sine øvrige anbefalinger

 • Likelydende og tydelige styringssignaler er en svært viktig faktor for å skape god regional samhandling. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige departementene og direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder som berører flere etater og formidler dette tydelig i styringsdokumenter.
 • Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de regionale utfordringene.
 • Fylkesmannen har en helt sentral rolle for å tilrettelegge for hensiktsmessige møteplasser på flere fagområder. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til rette for erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt.
 • Samarbeid om konkrete prosjekter og satsinger oppleves som mer relevante enn generelle møteplasser med hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter Difis vurdering fortsatt videreutvikles.
 • Etter Difis vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av statlige regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det gjør det enklere med samhandling både for regionale og kommunale samarbeidspartnere.
Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord