Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) foretatt en gjennomgang av Politidirektoratet.

DFØ-rapport 2023:2
Ledelse
Organisering
Styring

Gjennomgangen viser at Politidirektoratet (POD) har hatt en positiv utvikling siden etableringen i 2001. Direktoratet har fått en tydeligere og mer synlig rolle de siste årene både ut mot andre deler av politiet og opp mot Justis- og beredskapsdepartementet. (JD) Samtidig mener DFØ at det er behov for mer overordnet styring av politiet fra JDs side, samt en rendyrking av PODs kjerneoppgaver, overføring av oppgaver til andre deler av politiet og videreutvikling av POD som organisasjon.

DFØs anbefalinger

Til Justis- og beredskapsdepartementet

 • Politidirektoratet har en viktig rolle som mellomledd mellom JD og politietaten og ut mot andre direktorater. Det er ikke hensiktsmessig at norsk politi styres direkte fra departementet.
 • JD bør ta opp igjen spørsmålet om å flytte forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til den sivile rettspleien på grunnplanet til andre deler av offentlig sektor.
 • JD bør styre politiet mer helhetlig, overordnet og langsiktig.
 • JD bør etterspørre helhetlige og langsiktige råd fra POD. JD og POD bør vurdere å institusjonalisere et fast, faglig råd fra politidirektøren etter samme lest som Forsvarssjefens fagmilitære råd.

Til Politidirektoratet

 • POD bør rendyrke direktoratsrollen:
  • Å styre, lede, utvikle og følge opp etaten for å sikre gjennomføring av regjeringens politikk
  • Å ivareta den faglige rollen gjennom å synliggjøre utfordringene for politiet fremover, sørge for et godt fagutviklingsapparat, være en god strategisk bestiller og beslutte retningslinjer og prosedyrer
 • POD må vurdere oppgavefordelingen mellom POD og andre deler av etaten – POD skal ha ansvar for «hva»-oppgavene (mål, retning), mens særorgan og ev. politidistrikt bør ha ansvar for «hvordan»-oppgavene (metoder, aktiviteter og gjennomføring).
 • POD må sørge for at de oppgavene de allerede har identifisert som overførbare til andre deler av etaten, faktisk blir overført.
 • POD må ta et tydeligere ansvar for det digitale skiftet i politiet.
 • POD bør styrke seg på forvaltnings- og analysekompetanse og digitaliseringskompetanse.
 • POD har i utgangspunktet de fullmakter som er nødvendige for et direktorat. Eventuelle instrukser til politidistrikter eller særorgan bør være formalisert og så langt som mulig forankres i Nasjonal ledergruppe.

Les og søk i rapporten på nett

Last ned rapport

DFØ-rapport 2023:2 Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet
pdf 1.14 MB

Vi vil takke alle informanter og referansegruppen som velvillig har bidratt med sin kunnskap og sine synspunkter i intervjuer, undersøkelser og møter.

DFØ står ansvarlig for innholdet i rapporten. Fung. avdelingsdirektør Elisabeth Taraldsen Hyllseth har vært prosjektansvarlig fram til 1. februar 2023, mens avdelingsdirektør Liv Mari Hatlen har hatt ansvaret i sluttføringen av arbeidet. Arbeidet med denne rapporten er utført av Oddbjørg Bakli, Mats Fremmerlid, Vivi Lassen og Ingunn Botheim (prosjektleder). Dag Solumsmoen har bistått med kvalitetssikring.

Oslo, 1. mars 2023
Hilde Nakken, divisjonsdirektør

Oppdatert: 16. mars 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord