Å bygge et varig samarbeid – underveisevaluering av NTAES

DFØ har evaluert Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) på oppdrag for Skatteetaten og Politidirektoratet.

DFØ-rapport 2021:5
Kommunikasjon
Ledelse
Organisering
Samordning
Styring

DFØ vurderer at senteret har et potensial til å bidra positivt i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet. NTAES er i en unik posisjon til å utvikle et kunnskapsgrunnlag for felles prioriteringer på strategisk nivå, men dette utnyttes ikke godt nok i dag. Det er behov for flere endringer dersom senteret skal gi merverdi til dette tverretatlige arbeidet.

NTAES er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Økokrim, Tolldirektoratet, NAV og Arbeidstilsynet for å kunne utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjonen som disse etatene besitter, i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

DFØ anbefaler:

  • Det må foretas en klargjøring av formål og rolle.
  • Det må utvikles en reell tverretatlig oppdragsdialog.
  • Rapportene fra NTAES må gis en mer systematisk oppfølging både i den enkelte etat og tverretatlig.
  • NTAES som konstruksjon må styrkes for at det tverretatlige perspektivet skal kunne ivaretas over tid.

Anbefalingene bygger på følgende funn:

  • Det er utbredt støtte til ideen bak etableringen av NTAES.
  • NTAES er en skjør konstruksjon.
  • Det er sprikende forventninger og begrepsforvirring knyttet til hva NTAES skal være og hvordan rollen skal utøves.
  • Oppdragsdialogen har et tilfeldig preg.
  • Produktene blir brukt, men ikke som grunnlag for strategiske prioriteringer.
  • NTAES havner i et vakuum.
Oppdatert: 30. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.