Opplevelsen av egen arbeidssituasjon

I statsansatteundersøkelsen måler vi gjennomføringsevne over tid. Skårene er stabilt lave, og resultatene fra 2018 skiller seg ikke nevneverdig fra resultatene i 2015 eller 2012.

Oppdatert

Figuren under viser spredningen i svarene på ulike indikatorer som omhandler egen arbeidssituasjon.

Det er forholdsvis liten spredning på indikatorene kompetanse, rolleklarhet, og kollegastøtte. Svarene for autonomi, lederstil og arbeidsbelastning spriker derimot mer.

Kompetanse er den viktigste driveren for engasjement. Undersøkelsen viser at ansatte i staten i stor grad opplever å ha muligheter for å bruke og utvikle sin kompetanse. De oppgir i tillegg en utfordrende og variert arbeidshverdag. 7 av 10 ansatte rapporter dermed om høyt engasjement i jobben.

Ansatte i staten opplever relativt stor grad av rolleklarhet ved at de vet hva som forventes av dem i jobben og at de har god kjennskap til mål på både individuelt nivå og virksomhetsnivå. I likhet med rolleklarhet, opplever mange ansatte en høy grad av kollegastøtte gjennom et støttende arbeidsmiljø, samt muligheten for å kunne snakke åpent og trygt med kollegaer.

Autonomi får en noe lavere indeksskår, og her er det også stor variasjon i de ansattes rapportering. Med andre ord er det ansatte som opplever lavere grad av selvbestemmelse i jobben.

Nærmeste leder vurderes ut fra to dimensjoner: relasjonsorientert og oppgaveorientert ledelse. Resultatene tyder på at ledere i staten oppleves noe sterkere på å være relasjonsorienterte enn oppgaveorienterte.

Det er verdt å merke seg at ansatte som skårer sin leder høyest på relasjonsorientert ledelse, også rapporterer høy grad av autonomi og utnyttelse av egen kompetanse. De som skårer sin leder høyest på oppgaveorientert ledelse, rapporterer relativt høyt på gjennomføringsevne, høy rolleklarhet og god omstillingsevne. Ansatte som skårer ledere likt på de to dimensjonene, skårer imidlertid høyest på samtlige indikatorer.

Arbeidsbelastning er den indikatoren knyttet til eget arbeidsforhold som oppnår lavest skår. Her er også spredningen størst. Indikatoren er også den eneste der ledere rapporterer mer negativt enn medarbeidere. Dette kan tyde på at ledere opplever å ha flere krav og høyere arbeidsbelastning enn medarbeidere.

Opplevelsen av å utnytte egen kompetanse

Figuren under viser hvordan andelen i ulike jobbfunksjoner har svart på spørsmålet «Jeg har gode muligheter til å utnytte min kompetanse (kunnskap, erfaring og ferdigheter) i jobben min». Resultatene er gjennomgående høye.

Et stort flertall av de statsansatte er enige eller helt enige i at de har gode muligheter til å utnytte sin kompetanse i jobben. Det er likevel forskjeller på tvers av type arbeid.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?