Staten har forbedret sitt omdømme som arbeidsgiver

I Medarbeiderundersøkelsen for 2013 konkluderte Difi med at staten var en god arbeidsgiver, og Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser en fortsatt framgang på dette området.

Oppdatert

Spesielt gjelder dette påstandene «min virksomhet har et godt omdømme i offentligheten», «jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet» og «jeg kan anbefale andre å søke jobb i min virksomhet» som har hatt en jevn økning i snittskåren siden 2007.

Identifiserer seg positivt med virksomheten

Økningen har vært på hele 11 poeng for hver av disse påstandene. Siden 2009 ser vi også en fremgang i måten virksomhetens øverste leder profilerer virksomheten på, og dette kan ha bidratt til økt stolthet. Alt dette indikerer at ansatte i større grad har en positivt identifisering med sin virksomhet.

Et godt omdømme bygger tillit og tiltrekker seg kompetanse

Et godt omdømme er viktig for alle organisasjoner, og vi er kjent med at flere statlige virksomheter har jobbet systematisk og bevisst med å forbedre og bygge sitt eget omdømme. Et godt omdømme virker inn på flere forhold. For det første er det med på å bygge tillit og oppslutning om virksomheten blant brukere, presse, politikere og ikke minst ansatte.

Internasjonal sammenligninger viser at Norge i all hovedsak har en god og velfungerende offentlig forvaltning, og Innbyggerundersøkelsen i 2015 stadfester også at tilliten til offentlig forvaltning er høy. Sammenlignet med tidligere Innbyggerundersøkelser, ser vi at hovedbildet er at innbyggernes inntrykk av og tillit til forvaltningen også har en positiv framgang.

Et godt omdømme også viktig for å kunne tiltrekke, motivere og beholde dyktige ansatte. At staten skal fortsette utviklingen av å være en attraktiv og moderne arbeidsgiver, er en viktig del av arbeidsgiverstrategien (2016 – 2020) som nylig ble lansert.

Staten må fortsette arbeidet som attraktiv og moderne arbeidsgiver

Å være en attraktiv arbeidsgiver handler om flere forhold som er omhandlet i denne undersøkelsen. Blant annet viser den at virksomhetenes ivaretakelse av medarbeidernes behov i forskjellige faser i livet er blitt markant bedre siden undersøkelsen i 2007. Spørsmålene om virksomheten tar sosiale og personlige hensyn og om virksomheten ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i de forskjellige fasene i livet, skåres nå høyt.

Staten som en sikker og fleksibel arbeidsgiver

Staten oppleves også som en sikker og fleksibel arbeidsgiver. Når det gjelder sikkerhet gir medarbeiderne en høy skår, mens spørsmålet om fysisk arbeidsmiljø gir tilstrekkelig ro til å jobbe effektivt får en middels skår. Fleksible arbeidstidsløsninger er den nest høyest verdsatte kjennetegnet ved å være ansatt i staten, etter svaralternativet stabil og trygg jobb.

Passende balanse mellom arbeidstid og arbeidsmengde?

De fleste opplever å ha en passende balanse mellom arbeidstid og arbeidsmengde, samtidig er 34 prosent uenig eller helt uenig i at de sjelden er stresset på grunn av jobben. At en så stor andel opplever stress, er et interessant funn med tanke på at jobbrelatert stress og mangel på balanse mellom arbeid og fritid øker risikoen for sykefravær. Det er dokumentert sammenheng mellom krav i jobben, egenkontroll over betingelsene for å utføre den og fysisk og psykisk helse.Dette er en del av betingelsene som vi bruker i vår forklaringsmodell. Funnene peker mot at ledere må ha større oppmerksomhet mot hvordan de prioriterer og fordeler arbeidsoppgavene.

Mangfold skårer høyt

Statens personalpolitikk vektlegger at staten som arbeidsgiver skal ha oppmerksomhet på mangfold og inkludering. Mangfold er et av temaområdene som skårer høyest i undersøkelsen. Betydningen av mangfold for den enkeltes engasjement og gjennomføring er likevel lav. For de fleste vil mangfold og inkludering dreie seg om to ting, å inkludere andre utenfra og inn i staten og virksomheten, eller at du selv har, eller gjennom livet får, behov for spesiell tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Staten skårer høyt på tilrettelegging i ulike livsfaser, slik at opplevelsen av at man blir tatt vare på når man først er ansatt, kan være del av forklaringen på disse funnene.

Lønn

Kun to prosent oppgir høy inntekt som noe de særlig verdsetter ved å være ansatt i staten. Dette kan stemme helt greit med statens lønnspolitikk om ikke å være lønnsledende. Undersøkelsen har ikke spurt om medarbeiderne er fornøyd med lønnen sin. Samtidig viser resultatene at kun 30 prosent av de statsansatte er enig i at det er åpenhet om kriteriene for lønnsfastsettelse hos dem. Her er det et forbedringspotensial for å utvikle en lokal lønnspolitikk som praktiseres og kommuniseres slik at den blir forstått av de ansatte.

Medarbeiderne vil bli

Nesten ni av ti av medarbeiderne som har generelt høy skår i undersøkelsen, ønsker å fortsette i sin nåværende stilling. Av de som ønsker annen stilling er fortsatt statlig virksomhet det mest populære alternativet. Dette indikerer at staten som arbeidsgiver oppleves attraktiv, og dette inntrykket forsterkes ytterligere når vi nå vurderer indeksen jobbengasjement.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?