Fra program til varig struktur

Departementenes rolle i å samordne innsatsen for utsatte barn og unge.

DFØ-notat 2020:3 Samordning | Styring |
Oppdatert

Det har i en rekke år vært gjort et stort arbeid for å legge til rette for bedre samordning av innsatsen for utsatte barn og unge, det såkalte 0–24 samarbeidet. Tidligere har det primært dreid seg om hvordan de berørte direktoratene skal samordne seg. I dette notatet setter DFØ søkelyset på departementenes rolle i å styre og legge til rette for at samarbeidet kan gå fra midlertidighet til mer varige løsninger.

DFØ mener at samarbeidet har vært vellykket og anbefaler at 0–24-samarbeidet blir varig.

Vi anbefaler:

  • Departementene bør arbeide for å sikre at direktoratene har en felles forståelse av utfordringsbildet og mulige retningsvalg framover. Det kan bidra til å sikre at tilskuddsordninger, planer, regelverk og budsjettposter blir sett i sammenheng.
  • Departementene bør i større grad signalisere hvilke forventninger de har til direktoratene gjennom den ordinære styringen i instruks og tildelingsbrev.
  • Departementene bør styrke og utvikle samarbeidet med kommunesektoren. Forankring i konsultasjonsordningen bør vurderes.
  • Staten bør opptre mer samordnet overfor kommunesektoren.
  • Departementene bør vurdere å gi Fylkesmannen en mer sentral rolle.
  • Ledere på forskjellige nivåer bør i større grad enn nå aktivt støtte samarbeidet gjennom gode arbeidsformer og kompetansetiltak.
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?