Evaluering av områdegjennomganger

DFØ ble høsten 2019 bedt av Finansdepartementet om å gjennomføre et prosjekt for å vurdere og komme med forslag til hvordan arbeidet med områdegjennomganger kan videreutvikles som et verktøy for mer effektiv og bedre målrettet ressursbruk. Denne rapporten besvarer første del av oppdraget.

DFØ-rapport 2020:12 Styring |
Oppdatert

Rapporten inneholder en kartlegging av erfaringer med områdegjennomganger i Norge i perioden 2016–2019 og vurderinger og anbefalinger om veien videre. 

Områdegjennomganger et verktøy tilknyttet budsjettprosessen, som har blitt brukt i ulike varianter i Norge tidligere. Forventningene om strammere statsbudsjetter i tiden fremover er en viktig årsak til at man har ønsket å ta i bruk områdegjennomganger igjen. Områdegjennomganger kan legge til rette for mer langsiktig og dyptpløyende analyser som vurderer eksisterende ressursbruk, foreslår tiltak for å bedre ressursbruken, finner handlingsrom og gir bedre målretting av tiltak. Områdegjennomganger handler derfor ikke bare om kostnadskutt, men også om å modernisere offentlig forvaltning og virkemidlene i takt med den generelle moderniseringen og utviklingen av samfunnet og med tanke på fremtiden.

DFØ anbefaler på kort sikt bør det jobbes for å forbedre omtale av mål og problem i mandatene. Det vil være klargjørende for alle berørte parter og legge til rette for en mer hensiktsmessig gjennomføring. Det vil dessuten være lettere å følge opp og vurdere måloppnåelse i ettertid. På lengre sikt mener vi Finansdepartementet i større grad bør konseptualisere områdegjennomganger som verktøy. Det bør tydeliggjøres noen grunnleggende byggesteiner i arbeidet, som formål, roller og ansvar, overordnet prosessbeskrivelse og maler for sentrale styringsdokumenter.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?