Erfaringer fra statlige reformer

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett nærmere på hva som skal til for å kunne lykkes med statlige reformer. Rapporten viser at reformer må planlegges bedre og følges tettere opp.

DFØ-rapport 2020:11 Organisering | Styring |
Oppdatert

Store statlige reformer må primært forstås i en politisk kontekst. Dette påvirker endelig utforming av reformene, og legger føringer for hvordan reformprosessene blir gjennomført.

Forberedelsene i utredningsfasen er avgjørende for hvordan reformer lykkes i gjennomføringen. Beslutningsgrunnlaget for reformer er ofte mangelfullt, der gevinster overvurderes og kostnader undervurderes.

Reformvedtak blir for lite konkretisert før iverksetting. Etter vedtak og før iverksetting bør departementene sette av god tid til nødvendige avklaringer i dialog med virksomhetene som skal iverksette reformen.

Evalueringer har etter hvert fått en selvskreven plass i statlige reformer, både i form av følgeevalueringer og sluttevalueringer. Følgeevalueringer kan gi et viktig kunnskapsgrunnlag for å justere kursen underveis i reformprosessen. For å få til dette bør følgeevalueringene kobles nærmere til styringen av reformer.

Mange reformer er preget av at mye skal skje på en gang. Ved å rykke fram skrittvis og åpne for justeringer underveis kan reformer bli lettere gjennomførbare. Dette krever at det i større grad blir utviklet en endringskultur i forvaltningen, der virksomhetene blir utfordret på utviklings- og endringsbehov som et ledd i den ordinære etatsstyringen.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?