Veileder: Gevinstrealisering – planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter

I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet er avsluttet. Gevinstrealisering er en metode for å planlegge og organisere i linjeorganisasjonen og i prosjektgruppen, med tanke på å følge opp og hente ut slike gevinster.

Oppdatert

Formålet med denne veilederen er å bidra til god planlegging og vellykkede gevinstrealiseringsprosesser i offentlige tiltak, enten de er besluttet gjennomført som et prosjekt eller som en linjeoppgave. Veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel, og vi har lagt vekt på enkle metoder og verktøy. Den er sektoruavhengig, og meningen er at den skal kunne brukes for alle typer tiltak der det er nødvendig med aktiv oppfølging for å hente ut gevinster.

Målgruppen er ledere, prosjekteiere og medarbeidere i linjeorganisasjoner, samt prosjektledere og -medarbeidere, siden disse ofte vil få delegert oppgaver knyttet til gevinstrealisering.

I 2010 lanserte DFØ veilederen Gevinstrealisering, en innføring i planlegging og oppfølging av gevinster. Denne nye veilederen er en revidert versjon, som er faglig oppdatert og som nå følger en trinnvis modell. Den er også samkjørt med Prosjektveiviseren, som er Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) anbefalte modell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Hensikten er å  gjøre det enklere å bruke disse to verktøyene parallelt, ved å vise når i prosjektløpet de ulike aktivitetene bør gjennomføres.

I arbeidet med veilederen har vi fått nyttige innspill fra Difi, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for nødkommunikasjon, Statens pensjonskasse, Universitetet i Agder, Rambøll og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?