Referat fra nettverksmøtet i samfunnsøkonomisk analyse 9. juni 2021

9. juni ble det gjennomført digitalt møte i nettverket for samfunnsøkonomisk analyse. Temaet for dagen var koronapandemien hvor Steinar Holden og Egil Matsen fortalte oss om deres arbeid relatert til denne. Steinar Holden presentere Holden-utvalgets arbeid og rapporter om samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak (covid-19), mens Egil Matsen presenterte innsikt fra Koronakommisjonens rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien (NOU 2021:6).

Innlegg fra Steinar Holden

Professor i samfunnsøkonomi ved universitetet i Oslo og leder av ekspertgruppene som gjorde samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak covid-19. 

Steinar presenterte gruppas mandat og sammensetning. Han fortalte også om de usikre faktorene som var til stede ved valg av strategi. Blant annet var det usikkerhet knyttet til hvor mange som ville bli smittet, når en vaksine ville komme, og hvilken effekt ulike tiltak ville ha. De valgte å se på tre mulige scenarier som belyste denne usikkerheten: en «slå-ned-hold-ned» strategi, en «slå-ned» strategi og en «brems» strategi.

Holden presenterte også hvordan utvalget så på viktigheten av å få innspill fra ulike organisasjoner om mulige virkninger som ville bety mye for økonomien. Videre presenterte han blant annet hvilke tiltak som ble drøftet, hva slags effekt ulike smitteverntiltak ville ha, og hvordan fremstillingen av dette ble gjort i en tiltaksbyrdetabell. Det ble så vist til hvilke konklusjoner de kom med, og refleksjoner rundt dette.

Til slutt presenterte han noen utfordringer og læringspunkter. Her la han særlig vekt på at det var knapphet på tid, at det var en kompleks problemstilling med ukjent mark og et nytt team. Det var krevende å finne en god arbeidsform som gjorde at gruppen jobbet godt sammen. Her ble det lagt opp til felles møter, men også mange bilaterale treff og arbeid i grupper. En viktig del av jobben var å sikre at ting hang godt sammen i rapportene, og var godt gjennomtenkt, noe som var spesielt utfordrende med den knappe tiden til rådighet.

Han la også vekt på at kunnskapsoppsamlingen under koronapandemien burde vært en mer kontinuerlig prosess, hvor det ble sett på sentrale spørsmål igjennom hele pandemien. Det ville gitt et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere blant annet hvor og hvordan smitten skjer, smitteverntiltakenes effekt og kostnad, og vaksinestrategi.

Les rapportene

Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak (covid-19) - Helsedirektoratet

Innlegg fra Egil Matsen

Daglig leder i Forte fondene og professor II ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU. 

Egil ga oss et innblikk i hvordan det var å jobbe med en slik omfattende rapport, hvor kommisjonen var gitt et svært bredt mandat. Han presenterte hovedbudskapene i rapporten, hvor de på den positive siden fremhevet at politikere og helsemyndigheter viste handlekraft og omstilte seg raskt da smittetallene steg bratt i mars 2020. Det var også færre døde, og det økonomiske tilbakeslaget mildere enn i andre land i Europa.

Matsen la også vekt på noen punkter som kunne være ekstra interessante for medlemmene i nettverket, slik som at:

  • Ingen spor av samfunnskonsekvenser ble vurdert før nedstenging, og ingen andre departementer enn Helse- og omsorgsdepartementet ble involvert før 12. mars.
  • Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Det var en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom.

Han viste videre til at smittevernloven gir mulighet til å stenge ned store deler av samfunnet. Regjeringen var likevel ikke forberedt på å bruke slike tiltak. Kommisjonen fant ikke at det var vurdert noen scenarioer, det var ingen planer for dette, og ingen øvelser var blitt gjennomført tidligere.

Rapporten viste også at regjeringen ikke hadde en samlet vurdering av hva pandemi vil bety for samfunnet, og hadde blant annet ikke vurdert hvordan konsekvenser i hver sektor påvirker hverandre. Det var tidligere kommet advarsler om at smittevernutstyr kunne bli mangelvare globalt, men likevel var eneste plan å kjøpe utstyr i de globale markedene på vanlig måte.

Noen læringspunkter han trakk frem var at:

  • neste krise kan se helt annerledes ut
  • læring fra denne krisen er ikke automatisk gyldig for den neste
  • pandemien er ikke over
  • mange forhold kan ikke evalueres før pandemien er over

Les mer

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

Publisert: 31. august 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.