Referat fra møtet i nettverk for tilskudd 15. november 2017

Skillet mellom anskaffelser og tilskudd

Referat fra møtet

Skillet mellom hva som er anskaffelse og hva som er tilskudd er ikke alltid like lett å vurdere.

Derfor er det viktig å ha kunnskap om hvilke krav og prosedyrer som gjelder ved henholdsvis. anskaffelser og tilskudd. Og ikke minst ha noen holdepunkter til bruk i vurderingene når det er uklart om du har med en anskaffelse eller et tilskudd  å gjøre. Marie Wiersholm og Elin Engelsen Geitle, som begge jobber i Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), belyste nettopp dette på høstens nettverksmøte.

NFD hadde en innføring i regelverket for offentlige anskaffelser, om når det gjelder og når det ikke gjelder. Anne Sofie Teveldal fra DFØ fortalte om økonomiregelverket og noen sentrale krav det setter til utforming og forvaltning av tilskudd. Når vi beveger oss i grensedragningen mellom disse to regelverkene, er det viktig å være oppmerksom på at det er realiteten i tiltaket vi skal vurderer som er avgjørende, ikke hva tiltaket er omtalt som.

Det er flere momenter som er relevante å vurdere og det må foretas en konkret helhetsvurdering av følgende:

  • Er forholdet gjensidig eller ensidig?
  • Hvor ligger behovet og initiativet?
  • Hvem bestemmer tiltakets art og omfang, og hvem som er mottaker?
  • Er tiltaket detaljregulert eller inneholder det noe frihet?
  • Står finansieringen direkte i forhold til tiltaket?
  • Hvilke reaksjoner er aktuelle ved misbruk?

En fallgruve er å ikke ta stilling til spørsmålet om tiltaket er en anskaffelse eller et tilskudd på et tidlig nok stadium. Gjennom utredning og  utforming av tiltak må vi ta stilling til hvilke lover og regler som gjelder: Dersom det er en anskaffelse, må lov og forskrift og offentlige anskaffelser følges, og man må sette av tid til utforming av konkurransegrunnlag, utlysning, skriftliggjøring av avtalen i en kontrakt. Mens dersom det er tilskudd må økonomiregelverket kapittel 6 om tilskudd  følges, og man må sette av tid til fastsette regelverk/forskrift for tilskuddsordningen, utlysning, samt skriftliggjøring av tilskuddsbrev. 

Om lag 55 engasjerte nettverksmedlemmer deltok og stilte mange gode spørsmål. Det finnes lite rettspraksis på dette med grensedragningen mellom anskaffelser og tilskudd, og det er et komplekst skille som vi beveget oss inn i på  dette møte. Vi anbefaler å se på presentasjonen fra møtet for mer informasjon.

Publisert: 1. desember 2017 Oppdatert: 20. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord