Konsulentbruken i staten flater ut

DFØ har kartlagt oppfølgningen av regjeringens fellesføring om å redusere kjøp av konsulenttjenester. Den viser at utgiftene ført på kontoene knyttet til konsulenter har bremset opp og flatet ut når det justeres for prisvekst.

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet gått igjennom alle årsrapportene til de statlige virksomhetene som mottok fellesføringen om konsulentbruk i 2022. DFØ har også gått gjennom tall fra statsregnskapet.no.

Konsulentbruken på ulike områder utvikler seg ulikt. For eksempel var den prisjusterte nedgangen i konsulentutgiftene til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv (artskonto 671) 1,4 prosent, mens den prisjusterte nedgangen i konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgiving mv. (artskonto 672) var på 10 prosent.

Presset arbeidsmarked

I årsrapportene trekkes det særlig frem at virksomhetene opererer i et arbeidsmarked under stort press, og at det er vanskelig å få tak ulike typer kompetanse.

– Det er mange årsaker til at statlige virksomheter leier inn konsulenter. Behov for kompetanse går igjen. Spesielt IKT-relatert kompetanse er det mange som sliter med både å rekruttere og beholde, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Mange virksomheter rapporterer om økt bevissthet rundt å redusere bruken av konsulenter. Det er likevel ikke mange konkrete tiltak som peker seg ut for å redusere bruken av konsulenter i årsrapportene. Noen skriver at de har kartlagt konsulentbruken i egen virksomhet for å se på hva slags kompetanse man særlig kjøper inn. Andre går noe lengre i å knytte det til hva slags kompetanse man har i virksomheten. Enkelte peker på at bruk av ulike former for fellestjenester kan bidra til redusert behov for konsulenttjenester.

DFØ har laget retningslinjer for å legge til rette for ressurseffektiv konsulentbruk i staten (DFØ 2022). Her anbefales blant annet kompetansekartlegging og sourcingstrategier. Selv om retningslinjene ikke omtales direkte i noen av årsrapportene, synes tiltakene som omtales å stemme godt overens med retningslinjene.

For tidlig å si om fellesføringen har effekt

Selv om tall fra statsregnskapet.no viser en utflating av utgifter på kontoene knyttet til bruk av konsulenter, er det vanskelig å vite om dette skyldes variasjoner i aktivitetsnivå, fellesføringen eller andre spesielle hendelser og forhold. For å kunne si mer om effekter av fellesføringen, er det nødvendig å se på endringer over lengre tid.

Publisert: 20. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.