En felles forståelse er viktig i tillitsreformen

En viktig forutsetning for tillitsreformen, er at departementene skal legge til rette for at lokalt nivå tar initiativ som kan fremme økt tillit i forvaltningen. DFØ skriver i et nytt notat at en hovedutfordring i arbeidet med reformen at det skapes for lite initiativ nedenfra.

I intervjuer DFØ har hatt med nøkkelpersoner i arbeidet med reformen kommer det fram at de ønsker at Kommunal- og distriktsdepartementet tar en mer offensiv rolle som koordinator av reformen.

Departementene har et selvstendig ansvar for å skape innhold i tillitsreformen, men intervjuer med blant annet departementene viser at det er behov for å skape en mer felles reformforståelse og avklare rammer for videre arbeid. Det er behov for at departementene tar et tydeligere eierskap til reformen og vurderer reformens relevans for sin sektor.

Målene må bli tydeligere

Divisjonsdirektør Hilde Nakken i DFØ sier at det er viktig å skape klarhet i hvilke konkrete utfordringer reformen skal løse.

– Intervjuene våre viser at mange er enige i det overordnede perspektivet i reformen, nemlig at ansatte skal gis tillit og kompetanse til å utøve sitt arbeid. På samme tid oppgir mange at det har vært krevende å få klarhet i hva som er målet med reformen og hvilket problem tillitsreformen skal bidra til å løse. Det er viktig at den enkelte virksomhet kartlegger egne utfordringer og jobber fram tiltak basert på dette, sier Hilde Nakken.

Felles forståelse er nødvendig

DFØ anbefaler at KDD legger vekt på å utvikle en felles forståelse av rammer for reformarbeidet og å gi departementene et grunnlag for å legge bedre til rette for initiativ innenfor egen sektor. Videre anbefaler DFØ å utvikle en framdriftsplan som skisserer en prosess for et skrittvist arbeid med reformen.

– Dette vil kunne skape større forutsigbarhet og et bedre grunnlag for departementene når de henvender seg til sine sektorer, sier Nakken.

Tillitsreformen er et av regjeringens viktigste prosjekter. Den handler blant annet om å gi mer faglig frihet til førstelinjen og større handlingsrom for kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

Reformen handler også om økt medbestemmelse, involvering av de ansatte og deres organisasjoner, forbedret styring, organisering og samordning – og om tillitsbasert ledelse. Alt dette skal bidra til å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne.

Publisert: 22. mai 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.