Kunder av DFØ

I listen under ser du en oversikt over kundene av DFØs lønns- og regnskapstjenester.

Navn Type tjeneste
22. juli-senteret Lønn og regnskap
Arbeids- og sosialdepartementet Lønn og regnskap
Arbeidsretten Lønn og regnskap
Arbeidstilsynet Lønn og regnskap
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lønn
Arkivverket Lønn og regnskap
Artsdatabanken Lønn og regnskap
Barne- og familiedepartementet Lønn og regnskap
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Lønn og regnskap
Barneombudet Lønn og regnskap
Bioteknologirådet Lønn og regnskap
Dagligvaretilsynet Lønn og regnskap
Datatilsynet Lønn og regnskap
De nasjonale forskningsetiske komiteene Lønn og regnskap
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino Lønn og regnskap
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Lønn og regnskap
Digitaliseringsdirektoratet Lønn og regnskap
Direktoratet for byggkvalitet Lønn og regnskap
Direktoratet for e-helse Lønn og regnskap
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Lønn og regnskap
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) Lønn og regnskap
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) Lønn og regnskap
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Lønn og regnskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Lønn og regnskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lønn og regnskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD Lønn
Diskrimineringsnemnda Lønn og regnskap
Domstolene i Norge Lønn og regnskap
Eksportstrategirådet Lønn og regnskap
Eldreombudet Lønn og regnskap
EOS-utvalget Lønn og regnskap
Finansdepartementet Lønn og regnskap
Finanstilsynet Lønn og regnskap
Fiskeridirektoratet Lønn og regnskap
Folkehelseinstituttet Lønn og regnskap
Forbrukerrådet Lønn og regnskap
Forbrukertilsynet Lønn og regnskap
Foreldreutvalget for grunnopplæringen Lønn og regnskap
Forsvarsdepartementet Lønn og regnskap
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Lønn og regnskap
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Lønn og regnskap
Garantiinstituttet for eksportkreditt Lønn og regnskap
Generaladvokaten Lønn og regnskap
Havforskningsinstituttet Lønn og regnskap
Helse- og omsorgsdepartementet Lønn og regnskap
Helsedirektoratet Lønn og regnskap
Hovedredningssentralen Lønn og regnskap
Husbanken Lønn
Husleietvistutvalget Lønn og regnskap
Høgskolen i Innlandet Lønn
Høgskolen i Molde Lønn
Høgskolen i Østfold Lønn
Høgskulen i Volda Lønn
Høgskulen på Vestlandet Lønn
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Lønn og regnskap
Internasjonalt reindriftssenter Lønn og regnskap
Jernbanedirektoratet Lønn og regnskap
Justervesenet Lønn
Justis- og beredskapsdepartementet Lønn og regnskap
Klagenemnda for industrielle rettar Lønn og regnskap
Klagenemndssekretariatet (KNS) Lønn og regnskap
Klima- og miljødepartementet Lønn og regnskap
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Lønn og regnskap
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lønn og regnskap
Kompetanse Norge Lønn og regnskap
Kompetansesenter for distriktsutvikling Lønn og regnskap
Konfliktrådene Lønn og regnskap
Konkurransetilsynet Lønn og regnskap
Kontoret for voldsoffererstatning Lønn og regnskap
Kriminalomsorgsdirektoratet Lønn og regnskap
Kulturdepartementet Lønn og regnskap
Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge Lønn og regnskap
Kunnskapsdepartementet Lønn og regnskap
Kunst i offentlige rom KORO Lønn og regnskap
Kunsthøgskolen i Oslo Lønn
Kystverket Lønn og regnskap
Landbruks- og matdepartementet Lønn og regnskap
Landbruksdirektoratet Lønn og regnskap
Likestillings- og diskrimineringsombudet Lønn og regnskap
Lotteri- og stiftelsestilsynet Lønn og regnskap
Luftfartstilsynet Lønn og regnskap
Medietilsynet Lønn og regnskap
Meteorologisk institutt Lønn
Miljødirektoratet Regnskap
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Lønn
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Lønn og regnskap
Nasjonalbiblioteket Lønn og regnskap
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Lønn og regnskap
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Lønn og regnskap
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Lønn og regnskap
Nord universitet Lønn
Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) Lønn og regnskap
Norges grønne fagskole – Vea Lønn og regnskap
Norges idrettshøgskole Lønn
Norges musikkhøgskole Lønn
Norges institusjon for menneskerettigheter Lønn og regnskap
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lønn og regnskap
Norsk akkreditering Lønn og regnskap
Norsk filminstitutt Lønn og regnskap
Norsk Jernbanemuseum Lønn og regnskap
Norsk kulturminnefond Lønn og regnskap
Norsk kulturråd Lønn og regnskap
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Lønn og regnskap
Norsk nukleær dekommisjonering Lønn og regnskap
Norsk pasientskadeerstatning Lønn og regnskap
Norsk polarinstitutt Lønn og regnskap
Norsk Romsenter Lønn og regnskap
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Lønn og regnskap
Nærings- og fiskeridepartementet Lønn og regnskap
Olje- og energidepartementet Lønn og regnskap
Oljedirektoratet Lønn og regnskap
OsloMet – storbyuniversitetet Lønn
Politi- og lensmannsetaten Lønn og regnskap
Regelrådet Lønn og regnskap
Regjeringsadvokaten Lønn og regnskap
Riksadvokatembetet Lønn og regnskap
Riksantikvaren Lønn og regnskap
Riksmekleren Lønn og regnskap
Riksrevisjonen Lønn og regnskap
Riksteatret Lønn og regnskap
Sametinget Lønn og regnskap
Samferdselsdepartementet Lønn og regnskap
Samisk høgskole Lønn og regnskap
Senter for oljevern og marint miljø Lønn og regnskap
Sivil klareringsmyndighet Lønn og regnskap
Sivilombudet Lønn og regnskap
Sjøfartsdirektoratet Lønn og regnskap
Skatteetaten Lønn og regnskap
Spesialenheten for politisaker Lønn og regnskap
Språkrådet Lønn og regnskap
Statens arbeidsmiljøinstitutt Lønn og regnskap
Statens havarikommisjon Lønn og regnskap
Statens helsetilsyn Lønn og regnskap
Statens jernbanetilsyn Lønn og regnskap
Statens legemiddelverk Lønn og regnskap
Statens lånekasse for utdanning Lønn og regnskap
Statens sivilrettsforvaltning Lønn og regnskap
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten Lønn og regnskap
Statens vegvesen Lønn
Statistisk sentralbyrå Lønn og regnskap
Statped Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Agder Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Innlandet Lønn og regnskap
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Nordland Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Oslo og Viken Lønn og regnskap
Statsforvaltaren i Rogaland Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Trøndelag Lønn og regnskap
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Lønn og regnskap
Statsforvaltaren i Vestland Lønn og regnskap
Statsforvalterens fellestjenester Lønn og regnskap
Statsministerens kontor Lønn og regnskap
Stortinget Lønn og regnskap
Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret Lønn og regnskap
Svalbards miljøvernfond Regnskap
Sysselmesteren på Svalbard Lønn og regnskap
Sørsamisk kunnskapspark Lønn og regnskap
Tolldirektoratet Lønn og regnskap
Trygderetten Lønn og regnskap
Universitetet i Agder Lønn
Universitetet i Bergen Lønn og regnskap
Universitetet i Oslo Lønn og regnskap
Universitetet i Stavanger Lønn
Universitetet i Sørøst-Norge Lønn
Utdanningsdirektoratet Lønn og regnskap
Utenriksdepartementet Lønn
Utlendingsdirektoratet Lønn og regnskap
Utlendingsnemnda Lønn og regnskap
Valgdirektoratet Lønn og regnskap
Vegtilsynet Lønn og regnskap
Veterinærinstituttet Lønn

 

Oppdatert: 15. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord