Innledning

Oppdatert

Oppdatert versjon 2020

Etter justeringer i bestemmelser om økonomistyring i staten høsten 2019, er veiledningsnotatet oppdatert i tråd med de justerte bestemmelsene.
Referanser til økonomiregelverket har fått nye nummer og noen ganger endret ordlyd.

Forord

Temaet for dette veiledningsnotatet er de sentrale kravene forvaltningsloven og økonomiregelverket i staten stiller til utformingen av regelverk for statlige tilskuddsordninger og forvaltningen av ordningene.

Bakgrunnen for notatet er todelt. Dels erfarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) at det er usikkerhet om hva kravene i forvaltningsloven og økonomiregelverket innebærer for tilskuddsforvaltningen. Dette fører til uhensiktsmessig ressursbruk både hos tilskudds- forvaltere og tilskuddsmottakere samt feil og mangler i saksbehandlingen. Dels er mange tilskuddsregelverk utydelige og lite avklarende, noe som gjør det krevende å belyse måloppnåelse og formålseffektivitet ved bruk av tilskudd som virkemiddel. Gjennom å tydeliggjøre kravene i økonomiregelverket og sammenstille disse med forvaltningslovens krav til saksbehandling, ønsker DFØ å bidra til at tilskuddsforvaltningen blir bedre, slik at vi kan få en bedre styring med bruken av ressursene og en bedre håndtering av søkere og tilskuddsmottakere.

Målgruppen for notatet er alle som har ansvar for tilskuddsbevilgninger i departementene, de som arbeider med å utforme tilskuddsordninger og tilskuddsregelverk og de som forvalter slike ordninger både i departementer og underliggende virksomheter. Notatet bygger på at leseren har god kompetanse om tilskudd fra tidligere.

Notatet er utarbeidet av DFØ som ledd i vår rolle som forvalter av regelverket for økonomistyring i staten. Fra DFØ har Maria Alrek, Anders Myhren og Anne Sofie Teveldal deltatt. Vi har fått bidrag både fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet ved Inger Riis- Johannessen, Mari Sund Morken og Arnulf Tverberg og fra konsulent Ellen Nitter-Hauge fra Humanikk. Under arbeidet har det også kommet nyttige innspill fra ansatte i departementer og virksomheter. Vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet.

Vi tar gjerne imot kommentarer og forslag til eksempler og til videreutvikling av notatet. Innspill kan gis til forvaltning@dfo.no.

Februar 2018
Hilde Singsaas
direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fant du det du lette etter?