Veiledere til risikostyring

Veiledere til arbeidet med risikostyring.

Oppdatert

Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen, metodedokument

Dokumentet beskriver én mulig metode for hvordan man på en strukturert måte kan benytte risikostyring som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger. I arbeidet med metodedokumentet er det tatt utgangspunkt i et anerkjent internasjonalt rammeverk (COSO ERM, 2004). Merk at COSO har kommet med ny versjon av dette rammeverket i 2017. DFØs metodedokument er ikke oppdatert siden det ble utgitt i 2005.

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Denne veilederen er en videreføring av metodedokumentet om risikostyring i staten som ble utgitt i desember 2005. Den kan hjelpe virksomhetene til å få en god start på sitt arbeid med risikostyring og utvikle det videre slik at det blir et nyttig verktøy i styringen av virksomheten

Andre veiledere for risikostyring

DFØ forvalter regelverket for økonomistyring i staten og risikostyringen slik den er regulert økonomiregelverket. Vi gir derfor veiledning i en generell metode for risikostyring som kan brukes i ulike sammenhenger i etats- og virksomhetsstyringen. Andre veiledningsaktører i staten gir veiledning i ulike metoder for risikostyring innenfor sine ansvarsområder. Felles for alle metodene er å identifisere uønskede hendelser eller forhold som påvirker måloppnåelsen negativt, og overholde krav. 

Under finner du noen sentrale lenker til andre veiledningsaktører som veileder i risikostyring (listen er ikke komplett).

Standard Norge ISO 31000 serien

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler standarder innenfor de fleste områder i samfunnet, herunder også standard for Risikostyring. ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer skal hjelpe en organisasjon til bedre å forstå og håndtere de usikkerhetene den står overfor. Standarden inneholder veiledning om prinsipper og nødvendig rammeverk for god risikostyring og retningslinjer for risikostyringsprosessen. Mange statlige virksomheter baserer sin risikostyring på ISO 31000. Standarden kan du kjøpe her. 

IIA Norge sitt nettverk for risikostyring

DFØ har en samarbeidsavtale med IIA Norge på internrevisjon. IIA har en rekke nettverk, herunder Nettverk Risikostyring. Nettverk Risikostyring er en møteplass for folk som jobber med risikostyring, uavhengig av bransje og sektor. Foruten å gi gode nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i arbeidet med risikostyring. De arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud. For mer informasjon, les her..

Kontaktinfo

Har du spørsmål om risikostyring, send en e-post til forvaltning@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Christine Vik: 957 35 629
Fant du det du lette etter?