Kravene til gevinstrealisering

Gjennom Reglement for økonomistyring i staten er statlige virksomheter pålagt generelle krav ved planlegging, styring og oppfølging av alle typer tiltak. For disse kravene kan det utledes at statlige virksomheter bør arbeide systematisk og målrettet for å realisere gevinster av iverksatte tiltak.

Oppdatert

Effektiv bruk av ressurser

Ifølge økonomiregelverket § 1 skal statlige midler brukes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, fastsatte mål og resultatkrav skal nås, og statlige midler skal brukes effektivt. Økonomiregelverket § 4 sier at statlige virksomheter skal fastsette mål og resultatkrav, sikre at mål og resultatkrav oppnås, sikre at ressursbruken er effektiv, og sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag.

I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet er avsluttet. Gevinstrealisering er en metode for å planlegge og organisere i linjeorganisasjonen og i prosjektgruppen, med tanke på å følge opp og hente ut slike gevinster.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om gevinstrealisering, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Sverre Berg: 952 09 718
Fant du det du lette etter?