Hvorfor skal forvaltningen være opptatt av offentlig ressursbruk?

Offentlig sektor forvalter fellesskapets midler. I Norge har vi valgt å organisere mange oppgaver i felleskap og offentlig sektor utgjør en betydelig del av den norske økonomien. Det gjør det ekstra viktig å bruke ressursene godt.

Bedre bruk av offentlige ressurser er et kontinuerlig arbeid. Å fremme effektivitet kan ikke gjøres en gang for alle, men er del av alt vi gjør – hele tiden.

Dette gjenspeiles i økonomiregelverket, der effektiv ressursbruk løftes fram i formålsparagrafen. Les mer om effektiv i ressursbruk i økonomiregelverket lenger ned på siden. 

Utvikling av velferdssamfunnet

Aldringen i befolkningen gir nå økte utgifter til pensjon og press på helse- og omsorgstjenestene samtidig som veksten i arbeidsstyrken avtar. Samtidig vil inntektene fra petroleumsindustrien avta de neste årene. Effektiv bruk av offentlige midler og arbeidskraft er nødvendig for å møte tjenestebehovet i helse- og omsorgssektoren og samtidig ivareta andre viktige oppgaver. Fremover vil nye offentlige tilbud i stadig større grad måtte finansieres gjennom reduksjon i andre utgifter. Bedre ressursbruk og omprioriteringer innenfor budsjettene må til for å kunne fortsette å utvikle velferdssamfunnet.

Effektiv ressursbruk er en forutsetning for tillit

En effektiv og tilstrekkelig brukerrettet offentlig sektor er viktig for å opprettholde innbyggernes tillit til myndighetene. På den ene siden er god bruk av fellesskapets midler en forutsetning for tillit. Samtidig har OECD har pekt på tillit som en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling. Effektiv ressursbruk og tillit henger med andre ord tett sammen, og OECD trekker fram tillit som et mål på hvordan offentlig sektor lykkes. 

Krevende, men også spennende! 

Å arbeide med effektiv ressursbruk kan være krevende, men det skaper også muligheter. Virksomheter som arbeider godt, målrettet og kreativt med dette, kan oppnå større handlingsrom for prioriteringer internt. Et fokus på å utvikle forvaltningen og arbeide på nye og bedre måter for å utvikle bedre og mer målrettede tjenester for brukerne, kan gjøre statlige virksomheter til attraktive arbeidsplasser også i framtiden.

Effektiv ressursbruk i økonomiregelverket

Regelverket for økonomistyring i staten har et tydelig krav til effektiv ressursbruk. I formålsparagrafen, §1, står det blant annet at statlige midler brukes effektivt og i §4b framkommer det at alle virksomheter skal sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, og at ressursbruken er effektiv. Hva dette egentlig betyr for departementer og virksomheter, kan du lese mer om nedenfor.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.