Unntakssøknader fra økonomiregelverket

Virksomheter som ønsker å få unntak fra økonomiregelverket, må søke om det per brev via det overordnede departementet.

Om unntak fra økonomiregelverket

Vi forvalter økonomiregelverket i staten, og som del av regelverksforvaltningen har vi myndighet til å innvilge unntak fra kravene. Unntakssøknader sendes inn av departementene på vegne av underliggende virksomheter, og når vi innvilger unntak gjelder de som hovedregel i inntil fem år.

Gyldige unntak fra økonomiregelverket

Nedenfor ligger lenker til oversikter over de innsendte søknadene og svarene på unntakene fra økonomiregelverket som fortsatt er gyldige. Oversiktene er ordnet etter hvilken del av økonomiregelverket det er gitt unntak fra.

Lenke til søknader er lagt under departement og lenke til våre svarbrev med vedtakene er lagt under varighet.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte virksomhetsnavn og henvisninger til punkter i økonomiregelverket kan være endret etter at sakene ble behandlet.

Midlertidige unntak som følge av koronaviruset

Virksomheter kan fravike krav til kontroll av lønnsberegningsforslaget

Virksomhetene er gitt unntak fra kravene i bestemmelsene punkt 5.2.4.2 til kontroll av lønnsberegningsforslaget, så langt det er nødvendig for å ivareta formålet med unntaket. Formålet er å bidra til at virksomhetene blir mindre sårbare ved fravær blant ansatte som arbeider med lønnsoppgaver, slik at utbetaling av lønn kan skje til rett tid. Unntaket gjelder ved utbetalinger til fast ansatte og til midlertidig ansatte.

Unntaket innebærer at virksomhetene kan fravike de konkrete kravene til kontroller av lønnsberegningsforslaget så langt det er nødvendig. Før attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen skal likevel bankkontonummer til mottakere kontrolleres dersom dette er endret siden forrige lønnsperiode. Det er også stilt krav om etterkontroller, se omtale i rundskrivet.

Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på inntil ett år, til 31. mars 2022. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet bli kortet ned.

DFØ kan ivareta attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen for lønnskunder

Finansdepartementet har i rundskriv R-100 gitt statlige virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for lønnstjenester, unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 2.5.2.2 om at attestasjon av utgifter skal utføres av ansatte i virksomheten. Unntaket innebærer at disse virksomhetene kan inngå midlertidig avtale med DFØ om at DFØ ivaretar attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen, dersom fravær hos virksomheten gjør det nødvendig. Unntaket gjelder ved utbetaling av lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser til fast ansatte og til midlertidig ansatte. Les mer om denne avtalen og bistand fra DFØ.

Unntakene i rundskriv R-100 gjelder gjelder midlertidig for en periode på inntil ett år, til 31. mars 2022. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet bli kortet ned.Virksomheter kan fravike krav til kontroll av lønnsberegningsforslagetVirksomheter kan fravike krav til kontroll av lønnsberegningsforslaget

Oppdatert: 14. januar 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord