Pensjonsutgifter i budsjett og regnskap

Fra 2017 tas pensjonsutgifter med i budsjett og regnskap til den enkelte statlige virksomhet.

Oppdatert

Om ordningen

I statsbudsjettet for 2017 (kapittel 8.3) ble det varslet om endringer i ordningen for pensjonspremie til Statens pensjonskasse for ordinære statlige forvaltningsorganer (“bruttobudsjetterte virksomheter”) herunder departementer, jf. reglement for økonomistyring i staten § 2.

Tidligere var hovedprinsippet for statlige virksomheter at de ikke betaler pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Dette hovedprinsippet ble endret fra 1. januar 2017.

Formålet med endringen er å bidra til at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap.

Virksomhetene skal budsjettere og regnskapsføre arbeidsgiverandel av pensjonspremien og medlemsandelen på to prosent. Virksomhetene skal også beregne og regnskapsføre arbeidsgiveravgift av pensjonspremien (arbeidsgiverandelen), og av bruttolønn (før trekk av medlemsandelen).

Hvordan virksomhetene skal regnskapsføre pensjonspremien står i Finansdepartementets rundskriv R-118 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. 

Kontaktinfo

Har du spørsmål om regnskapsmessig forståelse og praktisering av den nye ordningen for pensjonspremie, send en e-post til regelverk@dfo.no.

Spørsmål knyttet til pensjonsordningen og fakturering av pensjonspremie sendes til Statens pensjonskasse.

Fant du det du lette etter?