4. Samarbeid med andre aktørar

DFØ har eit delt rettleiingsansvar for utgreiingsinstruksen med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Utanriksdepartementet (UD). DFØ har ansvar for å rettleie om føresegnene i kapittel 1–3. JD har ansvar for føresegnene som gjeld lover og forskrifter (kapittel 4), og UD har ansvar for føresegnene som omhandlar EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og andre kapittel som omhandlar denne typen saker).

Eit godt samarbeid med JD og UD er sentralt for å oppnå ei god forvalting av utgreiings-instruksen. På nettstaden til DFØ er det oppgitt kontaktinformasjon til JD og UD ved førespurnadar som omhandlar kapittel 4 og 5 i utgreiingsinstruksen.

DFØ har i 2021 hatt kontakt med JD om oppdatering av rettleiaren deira om lovteknikk og lovførebuing (2000), slik at han blir i samsvar med gjeldande utgreiingsinstruks. Vi er informert om at JD har starta opp arbeidet med å oppdatere rettleiaren, og vi har tilbydd oss å hjelpe departementet med revideringa. Vi har ikkje hatt kontakt med UD i 2021 utover kontakt i samband med referansegruppa til OECD-komiteen som er nemnd under. FIN har likevel halde oss informerte om det pågåande arbeidet med EØS-saker. Dette gjeld òg endringsforslag til rettleiaren til utgreiingsinstruksen, der UD har vore involvert saman med JD og FIN i ei arbeidsgruppe. DFØ har òg hatt dialog og samarbeid med andre aktørar i andre samanhengar:

  • DFØ har hatt jamlege kontaktmøte med Regelrådet med formål om gjensidig informasjonsutveksling og diskusjon om relevante samarbeidsflater.
  • Tilsvarande har vi jamleg dialog med Concept. I 2021 hadde vi eit møte for å diskutere relevante prosjekt på tvers, der FIN deltok òg. Concept deltek i referansegruppa med DFØ si revidering av rettleiaren i samfunnsøkonomiske analysar i 2022 (jamfør kap. 6). 
  • DFØ deltek i styringsgruppa til «Nettverk for rettslige styringsinstrumenter», saman med representantar frå Forsvaret, DSB, Politidirektoratet og Skatteetaten (jf. kapittel 5.1).
  • Vi har samarbeidd med NFD, KMD, FIN, UD, JD, Regelrådet og Digitaliseringsrådet gjennom å delta i DFØ si referansegruppe knytt til norsk deltaking i OECD-komiteen Regulatory Policy Committee (jf. kapittel 5.3). 
  • DFØ har i 2021 starta opp med jamlege møte med den tverretatlege metodegruppa innan samferdselsområdet.
  • Vi har hatt dialog med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i samband med utarbeiding av ny rettleiing om sikringstiltak (jf. kapittel 6).

DFØ hadde elles i april 2021 det årlege fagmøtet med FIN for å gå gjennom rapporten om DFØ si forvalting av utgreiingsinstruksen i 2020. DFØ har òg løpande fagdialog med FIN om ulike typar oppgåver og metodeutvikling.

DFØ har òg vore i dialog med andre departement og underliggjande verksemder i samband med enkeltoppdrag. I kapittel 5 er det gitt meir informasjon om kva resultat samarbeidet med ulike aktørar har munna ut i.

Oppdatert: 23. juni 2022

DFØ-rapport 2022:2 DFØ og forvaltninga av utgreiingsinstruksen 2021

1. Bakgrunn, formål og avgrensing

2. DFØ – makt, interne retningslinjer og organisering

3. Førespurnadar om instruksen

3.1 Oversikt over førespurnadar vi har fått

Kort beskriving av den prinsipielle saka:

Ei kort oppsummering av svara på spørsmåla:

3.2 Beskriving av eit utval førespurnadar

Spørsmål om verkeområdet:

Spørsmål om krava til innhald:

Spørsmål om prosesskrava:

4. Samarbeid med andre aktørar

5. DFØ sitt kompetansetilbod og andre tiltak

5.1 DFØ sitt kompetansetilbod om utgreiingsinstruksen og samfunnsøkonomiske analysar

Kurstilbodet

Kompetansetenester på nettstaden til DFØ

Rådgiving, minikurs, innlegg og nettverk                                                                      

5.2 DFØ si rettleiing innan styring og leiing

DFØ sitt kompetansetilbod innan styring

DFØ sitt kompetansetilbod for leiarar i staten

5.3 Ansvar for deltaking i OECD sin Regulatory Policy Committee

Fotnoter

6. Strategisk viktige enkeltoppgåver i 2022

Oppdatere DFØ sin rettleiar i samfunnsøkonomiske analysar

Oppdatere DFØ sin rettleiar til utgreiingsinstruksen

Vidareutvikle resten av DFØ sitt kompetansetilbod  

Bistå med å utarbeide rettleiar om utgreiing av objekt- og infrastruktursikring

Synleggjere utgreiingsinstruksen på dei andre fagområda til DFØ og i DFØ sitt kompetansetilbod

Nettverk for regelverksforvaltning

Deltaking i OECD sin Regulatory Policy Committee (RPC)

Etablere ein plan for vidareutvikling og gjennomføring av ei ny statusmåling om etterleving av utgreiingsinstruksen

Fotnoter

Skriv ut / lag pdf av veileder

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord