2. DFØ – makt, interne retningslinjer og organisering

DFØ forvaltar utgreiingsinstruksen på vegner av Finansdepartementet. Dette ansvaret har vi hatt sidan den reviderte utgreiingsinstruksen tredde i kraft 1. mars 2016. DFØ har òg ansvaret med å forvalte økonomiregelverket, jf. eigen rapport til Finansdepartementet.

Forvaltingsansvaret for utgreiingsinstruksen omfattar å tolke, informere og rettleie om instruksen, vurdere behov for vidareutvikling og gi råd til Finansdepartementet om endringar i instruksen. Vidare skal DFØ oppdatere rettleiaren til utgreiingsinstruksen ved behov. DFØ skal hjelpe til med å innhente kommentarar frå departementa til forslag om vesentlege endringar i rettleiinga og innarbeide desse. Eventuelle endringar i sjølve utgreiingsinstruksen skal gjerast ved ny kongeleg resolusjon, mens vesentlege endringar i rettleiaren må vere forankra hos departementa, eventuelt i regjeringa.

Dersom det kjem spørsmål om utgreiingsinstruksen eller rettleiaren til instruksen som reiser prinsipielle spørsmål, skal desse leggjast fram for Finansdepartementet. Andre aktuelle departement blir involverte ved behov.

DFØ har eit delt rettleiingsansvar med Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for føresegnene som gjeld lover og forskrifter (kapittel 4), og med Utanriksdepartementet, som har ansvar for føresegnene om EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og andre kapittel som gjeld denne typen saker).

DFØ si handsaming av førespurnadar er lagd opp etter dokumenterte interne retningslinjer og rutinar. Det blir gjort for å sikre god kvalitet, dokumentasjon og effektivitet. Alle skriftlege svar på førespurnadar blir arkiverte. DFØ tek imot førespurnadane til e-postadressa postmottak@dfo.no.

DFØ har òg ansvar for fagområdet samfunnsøkonomisk analyse, som mellom anna inneber å rettleie og svare på spørsmål om krava i Finansdepartementet sitt rundskriv R-109 om prinsipp og krav ved utarbeiding av samfunnsøkonomiske analysar m.m. Det er ein nær samanheng mellom det rundskrivet og utgreiingsinstruksen. Utgreiingsinstruksen definerer når ein samfunnsøkonomisk analyse er nødvendig, mens rundskrivet fastset korleis ein slik analyse skal gjennomførast.

DFØ si forvalting av utgreiingsinstruksen er organisert i avdeling for forvaltningsanalyse, som ligg i divisjon for styring, organisering og ledelse (SOL). Oppgåver knytte til forvaltinga av utgreiingsinstruksen og fagområdet samfunnsøkonomiske analysar er samla i seksjon for utredning og utvikling.

Oppdatert: 23. juni 2022

DFØ-rapport 2022:2 DFØ og forvaltninga av utgreiingsinstruksen 2021

1. Bakgrunn, formål og avgrensing

2. DFØ – makt, interne retningslinjer og organisering

3. Førespurnadar om instruksen

3.1 Oversikt over førespurnadar vi har fått

Kort beskriving av den prinsipielle saka:

Ei kort oppsummering av svara på spørsmåla:

3.2 Beskriving av eit utval førespurnadar

Spørsmål om verkeområdet:

Spørsmål om krava til innhald:

Spørsmål om prosesskrava:

4. Samarbeid med andre aktørar

5. DFØ sitt kompetansetilbod og andre tiltak

5.1 DFØ sitt kompetansetilbod om utgreiingsinstruksen og samfunnsøkonomiske analysar

Kurstilbodet

Kompetansetenester på nettstaden til DFØ

Rådgiving, minikurs, innlegg og nettverk                                                                      

5.2 DFØ si rettleiing innan styring og leiing

DFØ sitt kompetansetilbod innan styring

DFØ sitt kompetansetilbod for leiarar i staten

5.3 Ansvar for deltaking i OECD sin Regulatory Policy Committee

Fotnoter

6. Strategisk viktige enkeltoppgåver i 2022

Oppdatere DFØ sin rettleiar i samfunnsøkonomiske analysar

Oppdatere DFØ sin rettleiar til utgreiingsinstruksen

Vidareutvikle resten av DFØ sitt kompetansetilbod  

Bistå med å utarbeide rettleiar om utgreiing av objekt- og infrastruktursikring

Synleggjere utgreiingsinstruksen på dei andre fagområda til DFØ og i DFØ sitt kompetansetilbod

Nettverk for regelverksforvaltning

Deltaking i OECD sin Regulatory Policy Committee (RPC)

Etablere ein plan for vidareutvikling og gjennomføring av ei ny statusmåling om etterleving av utgreiingsinstruksen

Fotnoter

Skriv ut / lag pdf av veileder

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord