Ikke glem kontraktsoppfølgingen

Magne Hareide

seniorrådgiver

Divisjon for offentlige anskaffelser

Stadig flere kommuner vedtar høye politiske målsettinger innenfor miljø og sosialt ansvar. Ambisiøse handlingsplaner og strategier godkjennes. Seriøsitetsmodeller for bygg og anlegg skal motvirke arbeidskriminalitet. Jeg spør meg om det er like stor vilje til å styrke innkjøpsmiljøene slik at de kan øke sin kompetanse og få tilstrekkelig ressurser til å faktisk gjøre denne jobben?
Publisert

Som ansatt i anskaffelsesdivisjonen i DFØ er det spennende å se at offentlige innkjøp stadig oftere brukes som strategisk verktøy for å møte samfunns- og miljømessige utfordringer. Ambisiøse mål som inkluderes i offentlige anskaffelser er et signal om at det offentlige ønsker å bidra til det grønne skiftet, til et seriøst arbeidsliv, innovasjon og bærekraftig utnyttelse av ressurser. De ambisiøse politiske målsettingene og anskaffelsesstrategiene krever imidlertid at det faktisk følges opp i kontraktene. Det krever kompetanse og ressurser hos virksomhetene.

Ulik kompetanse hos virksomhetene

DFØs modenhetsundersøkelse avslører at de fleste virksomheter oppgir å ha tilstrekkelig kompetanse på områder som konkurransegjennomføring, behovsplanlegging og digitalisering av anskaffelser. På lønns- og arbeidsvilkår, sosialt ansvar og klima og miljø oppgis kompetansen å være under gjennomsnittet, og scorer lavt sammenlignet med de andre kategorier. Manglende kompetanse er nok en av årsakene til at 32 prosent følger «sjelden» eller «aldri» opp krav til sosialt ansvar eller etisk handel i høyrisikoanskaffelser. Tilsvarende tall er 23 prosent for kategoriene lønns- og arbeidsvilkår og miljø.

Lønns- og arbeidsvilkår er viktig. Mennesker kan utnyttes dersom det ikke sørges for at de får de vilkårene de har krav på. Det krever kompetanse å følge lovpålagte bestemmelser om samfunnsansvar i anskaffelser. Resultatene i modenhetsundersøkelsen tyder på at flere virksomheter opplever å ikke ha den nødvendige kompetansen. Hvis lønns- og arbeidsvilkår ikke følges tilstrekkelig opp kan vi ikke vite om arbeidstakerne får det de har krav på.

Usikkerhet rundt miljø i anskaffelser

Miljø vektlegges i økende grad i anskaffelser, men vi hører at mange er usikre på hvordan de skal evaluere det i tilbudssammenheng. Vet du ikke hva du har bedt om kan det være vanskelig å vite om du har fått det levert. Ved kjøp av transporttjenester har Ruter fått tilbyderne til å konkurrere om hvem som kan fase inn nullutslippskjøretøy/elbusser raskest i løpet av kontraktsperioden. Dette viser målsetninger som er enkle å forstå for både tilbyder og oppdragsgiver. På kvalitet skal Ruters leverandør dokumentere kundetilfredshet gjennom å selv gjennomføre kundeundersøkelser. Her bes leverandør selv ta større eierskap – og ansvar, for å rapportere på kontraktskravene. Flere burde gjøre som Ruter, tildelingskriterier på miljø som er enkle å forstå og at leverandøren selv er aktiv i målrapporteringen.

Målsetninger innen klima og miljø, sosialt ansvar og lønns- og arbeidsvilkår er viktige og offentlige anskaffelser spiller en sentral rolle. Det er gjennom kontraktsoppfølgingen at virksomhetene sikrer at målsetningene oppnås, men det må stilles krav som er lovlige og realistiske å følge opp. Dette krever tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse.

Kontakt

Magne Hareide

seniorrådgiver

Divisjon for offentlige anskaffelser

Fant du det du lette etter?