DFØs strategi

DFØs strategi gir en retning for utviklingen av DFØ fram mot 2025, og skal understøtte vårt samfunnsoppdrag og bidra til at vi når hovedmålene våre. Strategien består av fem satsingsområder..

Samfunnsoppdrag og visjon

DFØs samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk i staten og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, ledelse og gode beslutningsgrunnlag. DFØ er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor og felles innkjøpsavtaler i staten. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap, samt ansvarlig for å gi arbeidsgiverstøtte til statlige virksomheter. DFØ skal sørge for en helhetlig tilnærming og utvikling av områdene DFØ har ansvar for.

Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget, er visjonen vår effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

Hovedmål

Finansdepartementet har fastsatt følgende hovedmål for DFØ:

 • DFØs kunder har effektiv økonomistyring.
 • Offentlig sektor gjennomfører effektive og bærekraftige anskaffelser som bidrar til å fremme innovasjon.
 • Statsforvaltningen bygger på kunnskap, er utviklingsorientert og har god styring, organisering og ledelse.
 • Offentligheten kan enkelt ta i bruk informasjon om resultater og ressursbruk i forvaltningen. 

Tjenestemål

Basert på hovedmålene, har DFØ fastsatt følgende mål for våre tjenester:

 • DFØ leverer korrekte, sikre og effektive fellestjenester.
 • DFØ leverer kunnskapsgrunnlag som er relevant og holder høy faglig kvalitet. 
 • DFØ forvalter regelverk og konsernsystemer på en effektiv og utviklingsorientert måte. 
 • DFØ tilrettelegger for effektiv digital transformasjon innenfor sine tjenesteområder.
 • DFØ leverer kompetansetjenester og rådgivning som er brukerrettet, synlig, tilgjengelig og nyttig.  

Strategiske satsingsområder

De fem satsingsområdene skal bidra til at vi evner å tilpasse oss endringer i rammebetingelser og omgivelser, møte kunde- og brukerforventninger og utnytte nye muligheter. 

1. Standardisere og effektivisere

Vi skal

 • prioritere tjenester som gir stordriftsfordeler og frigjør ressurser hos kunder og brukere 
 • utvikle tjenester og regelverk som bidrar til standardisering og effektivisering
 • kunne påta oss utviklingsoppdrag finansiert av enkeltkunder, så lenge produktene og tjenestene som utvikles stilles til rådighet for andre kunder
 • kunne påta oss rådgivnings- og veiledningsoppdrag til enkeltvirksomheter når det gir nytteverdi og læring for DFØ og/eller for flere virksomheter
2. Være et aktivt fagorgan

Vi skal

 • styrke helhetlig utvikling av våre kompetansetjenester, med særlig fokus på ledere i forvaltningen
 • utvikle og tilgjengeliggjøre data og analyser til nytte for departementer, virksomheter og offentligheten
 • være en aktiv bidragsyter i samfunnsdebatten på våre fagområder
 • være en aktiv rådgiver og bidragsyter i den faglige dialogen med eier- og fagdepartementene
3. Ha en brukerorientert utvikling

Vi skal

 • videreutvikle tjenestene til våre brukere ved å benytte og analysere data
 • utvikle produkter og tjenester i samspill med kunder og brukere 
 • bruke og teste våre egne tjenester for å forstå brukernes behov 
 • stimulere til sammenhengende tjenester ved blant annet å bruke offentlige standarder og andre statlige fellestjenester
4. Være innovativ og fremtidsrettet

Vi skal

 • utvikle, levere og ta i bruk innovative løsninger og tjenester
 • være pådriver for teknologiutvikling og digitale arbeidsprosesser i forvaltningen 
 • samarbeide med nasjonale og internasjonale fagmiljøer, andre offentlige aktører og private leverandører
5. Være en lærende og samarbeidsorientert organisasjon

Vi skal

 • legge til rette for synergier og læring gjennom samhandling på tvers av fagmiljøer
 • beholde, rekruttere og utvikle relevant kompetanse i takt med dagens og fremtidens utviklingsbehov
 • videreutvikle styringssystem og arbeidsformer som støtter opp under målene, satsingsområdene og effektiv drift

Dette er våre verdier

Nyttig:

 • Vi treffer kundenes og brukernes behov.
 • Vi prioriterer det som gir størst verdi.
 • Vi er opptatt av effekten av vårt arbeid.

Engasjert:

 • Vi støtter hverandre og gjør hverandre gode.
 • Vi lytter og lærer av andre.
 • Vi er engasjert i våre fagområder og dem vi er til for.

Framtidsrettet:

 • Vi innhenter kunnskap om trender og utviklingstrekk, tilpasser tjenestene og endrer oss når det trengs.
 • Vi utvikler våre tjenester, arbeidsmåter og kompetanse kontinuerlig.
Oppdatert: 27. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord