Dette jobber vi med

Samfunnsoppdraget til Direktoratet for økonomistyring er å legge til rette for god styring i staten, og å bidra til at staten oppnår stordriftsfordeler og synergier i egen drift. Vår visjon er effektiv ressursbruk i staten.

Oppdatert

Regelverk og systemer

Direktoratet for økonomistyring forvalter økonomiregelverket og utredningsinstruksen. Dette innebærer å fortolke regelverket, behandle søknader om unntak og svare på spørsmål. Vi formidler kunnskap om hvilke krav regelverkene setter til statlige virksomheter og hva som er god praksis for statlig styring og utredning.

Direktoratet for økonomistyring forvalter og videreutvikler de obligatoriske ordningene for statsregnskapet og statlig betalingsformidling, herunder statens konsernkontoordning. Vi sammenstiller, behandler, kontrollerer og rapporterer oppdaterte regnskapstall for bevilgnings- og kapitalregnskapet. Vi inngår og forvalter rammeavtaler med private banker om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter, samt forvalter konsernkontostrukturen i Norges Bank.

Vi gjennomfører analyser og utredninger som grunnlag for videreutvikling av statlig styring og utredning, og gir råd til Finansdepartementet om forbedringer i regelverk og konsernsystemer.

Lønn- og regnskapstjenester

Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. Systemporteføljen vår tar utgangspunkt i områder der økonomiregelverket stiller krav til systemer og funksjonalitet. På disse områdene skal vi levere tjenester som er på høyde med det beste som tilbys i markedet.

Se også våre standardvilkår for lønn- og regnskapstjenester.

Nøkkeltall

  • 456 ansatte (2018)
  • 87 prosent av alle statlige virksomheter bruker våre lønn- og regnskapstjenester (2018)
  • 198 625 lønns- og trekkoppgaver (2018)
  • 530 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet (2016)
  • 1 007 128 behandlede fakturaer (2018)
  • 65 millioner transaksjoner gjennom statens konsernkontoordning (2015)
  • 227 statlige virksomheter innrapporterer til statsregnskapet (2015)
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?