2.2 Rutine for avtaleregnskap

Formålet med rutina er å sikre oppfølging av avtalar, eksempelvis utbetaling av tilskot.

Utløysande hending

Eit tilskot eller eit beløp i samsvar med kontrakt skal utbetalast frå verksemda.

Rører ved andre rutiner

  • Vedlikehald av faste register
  • Bokføring av utbetalingar og remittering
  • Bruk av avtalerekneskap

Avtalemodulen i Unit4 ERP viser kva som er til rådigheit ved å samanlikne midlar som er brukt og bunde opp mot planlagt forbruk.

Utførast av  Oppgåve - handling
Verksemd  Behandling av søknad om tilskot
Motteke søknad behandlast ved å anten godkjenne eller avvise.
Verksemd  Utøving av budsjettmyndigheit
Ein person med budsjettdisponeringsmyndigheit signerer og konterer avtala. Avtala sendast vidare til registrering og bokføring.
Verksemd  Registrering av avtala
Kontroller konteringa og registrer avtala i avtalemodulen.
DFØ Bokføring og utbetaling
Bokfør avtala i hovudbok ut frå tilsendt grunnlag frå verksemda.
Innan tidspunkt for utbetaling bokførast aktuelt beløp ut frå tilsendt grunnlag frå verksemda.
Ei avtale kan utbetalast over fleire ratar.
Utbetalingsbrevet må være signert av person med budsjettdisponeringsmyndigheit.
DFØ Remittering
DFØ sender betalingsfil til bank ut frå bestilling frå verksemda.

Gyldig frå 1. februar 2016

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord