Hopp til hovedinnhold
Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter oktober 2022

Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter oktober 2022

Ny veileder for offentlig sektors bruk av skytjenester

Veiledningen omfatter blant annet risikovurderinger ved bruk av skytjenester, overføring av personopplysninger til tredjeland og spørsmål knyttet til vilkår i skytjenesteleverandørers standardavtaler.

Veilederen for offentlig sektors bruk av skytjenester kommer i kjølvannet av Schrems II-dommen fra EU-domstolen. Det er Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som står bak veiledningen.

 

Les veilederen på Markedsplassen for skytjenester

Pilotordningen for fylkeskommuner og kommuner

Statens innkjøpssenter har fått i oppdrag å igangsette en pilotordning der fylkeskommuner og kommuner kan delta på de statlige fellesavtalene. Piloteringen er per september 2022 midlertidig satt på vent.

Det er fortsatt uavklart om kommunesektorens deltakelse på de statlige fellesavtalene vil utløse merverdiavgift. DFØ v/Statens innkjøpssenter har besluttet at fylkeskommuner og kommuner ikke kan tilslutte seg de statlige fellesavtalene før spørsmålet om merverdiavgift er avklart.

Les mer om piloteringen på anskaffelser.no

Kategoristrategi for kontorområdet

Statens innkjøpssenter er nå i sluttfasen med å utforme kategoristrategien for kontorområdet. Utkast til kategoristrategi var til behandling i Statens innkjøpsråd 1. september 2022 og skal etter planen ferdigstilles i løpet av fjerde kvartal 2022.

Kategoristrategien inneholder en handlingsplan på 18–21 statlige fellesavtaler innenfor kontorområdet. Antallet fellesavtaler avhenger av konkurransestrategien innenfor enkelte av avtaleområdene, hvor det kan være aktuelt å etablere mer enn en fellesavtale. Fellesavtalene er kategorisert i fire underkategorier: kontordrift; møbler og inventar; elektrisk kraft og profesjonelle tjenester.

Les mer på anskaffelser.no

Avlyst konkurranse for PC-utstyr

Konkurransen om den statlige fellesavtalen for PC-utstyr har blitt trukket. Etter Statens innkjøpssenter sin vurdering foreligger det feil og uklarheter i konkurransegrunnlaget som ikke kan rettes på annen måte enn ved å avlyse konkurransen og at det derfor foreligger en plikt til avlysning.

Konkurransen vil bli kunngjort på nytt i løpet av uke 42.

Den nye fellesavtalen skal erstatte eksisterende avtaler for PC-skjermer og PC-klienter med tilhørende utstyr som utløper i november og desember 2022. Fellesavtalen for PC-utstyr har to delkontrakter: en for PC-klienter, PC-skjermer og tilleggsutstyr, og en for Mac og tilleggsutstyr.

Les mer på anskaffelser.no

Mentorprogram for innkjøpsledere

I januar 2023 begynner en ny runde av mentorprogrammet for innkjøpsledere. Programmet er en unik mulighet til å utvikle deg som leder og løfte innkjøpsfunksjonen i virksomheten din. Her får du mulighet til å utveksle erfaringer med andre innkjøpsledere og sparre med fagpersoner i DFØ.

Om du deltar, får du:

  • Personlig veiledning fra en erfaren innkjøpsleder
  • Delta på fellessamlinger som DFØ arrangerer i samarbeid med stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges handelshøyskole (AFF)
  • Bistand til å gjennomføre en workshop for ledergruppen i din virksomhet

DFØ har et kort digitalt informasjonsmøte 20. oktober og søknadsfristen er 4. november.

Les mer om mentorprogrammet på anskaffelser.no

Anskaffelsesdokumenter på høring

Her finner du informasjon om status, dokumenter og frister for de ulike avtalene.

Statlig fellesavtale for ombruk og gjenvinning

Anskaffelsesdokumentene for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr ble sendt på høring til leverandørmarkedet 27. september 2022. Svarfrist for tilbakemeldinger fra leverandører er satt til 17. oktober 2022.

Anskaffelsen har som mål å legge til rette for at brukt IKT-utstyr i statlige virksomheter blir håndtert på en enkel, sikker og miljøvennlig måte. Avtalen vil dermed bidra til å nå sirkulære mål som redusert behov for ny produksjon av IKT-utstyr og redusert avfallsgenerering.

Statlig fellesavtale for hotellovernatting i Norge

Anskaffelse av statlig fellesavtale for hotellovernatting i Norge var på høring i markedet i september 2022.

Anskaffelsens formål er å inngå fellesavtaler som dekker statlige virksomheters behov for hotellovernatting i forbindelse med tjenestereiser i Norge. Anskaffelsen er delt opp i mer enn 80 delkontrakter for å åpne for deltakelse fra mindre og kjedeuavhengige hoteller.

Konkurransen kunngjøres i oktober, og kontraktsoppstart er satt til januar 2023.

Statlig fellesavtale for leie av kjøretøy

Anskaffelsen for leie av kjøretøy ble sendt til veiledende kunngjøring 4. oktober 2022 med frist for tilbakemeldinger fra leverandørmarkedet innen 26. oktober 2022.

Anskaffelsen skal dekke statlige virksomheters behov for leie av kjøretøy og er delt i to kategorier: en kategori for personbiler og en for varebiler og nyttekjøretøy. Kategori for personbiler er delt i 7 delkontrakter etter geografisk inndelte områder, mens kategori for varebiler og nyttekjøretøy består av en landsdekkende delkontrakt. Det er en målsetting å fremme leie av nullutslippskjøretøy.

Kunngjøring av konkurransen er planlagt i fjerde kvartal 2022 med kontraktsinngåelse i løpet av første kvartal 2023.

Pilot på dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kurs- og konferansetjenester

Anskaffelsesdokumentene til pilotprosjektet på DPS for kurs- og konferansetjenester skal sendes på veiledende kunngjøring i slutten av oktober 2022.

Et begrenset antall virksomheter er valgt ut til å delta i pilotprosjektet som vil vare i seks måneder, fra januar 2023 til juni 2023. Ordningen vil evalueres fortløpende.

Kunngjøring av konkurranse og kvalifisering av leverandører vil skje i løpet av fjerde kvartal 2022. Leverandører kan søke om opptak i hele ordningens varighet.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.