Hopp til hovedinnhold
Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter juni 2022

Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter juni 2022

Statens innkjøpsforum 2022

Statens innkjøpsforum i regi av DFØ v/statens innkjøpssenter, gikk nylig av stabelen med 130 deltakere i våre nye lokaler på Økern Portal.

Statens innkjøpsforum er et brukerfora for alle som er brukere av våre fellesavtaler. Det er en arena som skal tilrettelegge for nettverksbygging og mulighet for å dele erfaring og utveksle informasjon om de statlige fellesavtalene, og offentlige anskaffelser generelt.

Mann som taler

Årets innkjøpsforum ble åpnet av DFØ-direktør Hilde Singsaas og ekspedisjonssjef Jan Hjelle fra KDD. 

Virksomhetene fikk presentert status og nyheter fra Statens innkjøpssenter og Markedsplassen for skytjenester (MPS) samt informasjon om eksisterende og planlagte fellesavtaler. Videre fikk deltakerne faglig påfyll om bærekraft i offentlige anskaffelser med fokus på ombruk og gjenvinning, gevinstrealisering i fellesavtalene, trender i kategoristrategiene og Norgesmodellen.

Nytt for i år var muligheten for et eget møte med våre prosjektledere/avtaleforvaltere («speed date»). «Speed date» ble veldig positivt mottatt av deltakerne, vi fikk nyttige innspill og dette vil vi fortsette med i innkjøpsforum 2023.

Fellesavtalenes leverandører var tilgjengelige, for å informere om og svare på spørsmål om sine avtaler. Dagen ble avsluttet med en felles middag.

På dag to fikk deltakerne innblikk i evalueringsmodeller gjennom foredrag og diskusjon, samt mulighet å delta på en workshop om arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden til IKT-produkter.

Se presentasjoner og video fra Statens innkjøpsforum på anskaffelser.no

Pilotordning for fylkeskommuner og kommuner

Statens innkjøpssenter fikk i tildelingsbrevet for 2022 i oppdrag å igangsette en pilotordning, der kommuner og fylkeskommuner kan delta på fellesavtalene. Pilotordningen er frivillig og skal vare over en fireårs periode.

Informasjonsbrev ble sendt alle fylkeskommuner og kommuner i januar 2022, og det ble avholdt et informasjonsmøte om pilotordningen i februar. Statens innkjøpssenter vil gjennomføre et nytt informasjonsmøte rett etter sommeren. Invitasjon til møte legges på nettsiden og sendes til alle fylkeskommuner og kommuner.

Les mer om piloteringen på anskaffelser.no

Fellesavtale for flyreiser

Statens innkjøpssenter har inngått fellesavtale for flyreiser med 8 leverandører. Avtalen er gyldig fra 13. juni 2022 med en varighet på 2 år med opsjon om forlengelse i inntil to år.

Avtalene er inngått per flystrekning og kabinklasse (økonomi, premium økonomi, business), og dekker 327 strekninger med 629 tilhørende avtaleområder, både innenlands og utenlands.

Det er inngått rabattavtaler, dvs. den til enhver tid gjeldene billettprisen fratrekkes en rabatt i %. Prisen som vises til den enkelte reisende i bestillingsøyeblikket er den endelige prisen etter fratrukket rabatt.

186 statlige virksomheter, 24 kommuner og 4 fylkeskommuner er tilsluttet avtalen, som har en kontraktsverdi på opptil 3,4 MRD NOK.

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Fellesavtale for hotellovernatting

Statens innkjøpssenter jobber for øyeblikket med å ferdigstille anskaffelsesdokumentene for en ny statlig fellesavtale om kjøp av hotellovernatting – innenlands.

Anskaffelsesdokumentene sendes på høring til leverandørmarkedet rett over sommeren, og det vil samtidig åpnes for eventuelle fravalg. Det vil i forbindelse med fravalgsprosessen inviteres til et informasjonsmøte om den planlagte fellesavtalen.

Forventet dato for avtaleinngåelse er slutten av Q3 2022.

Les mer om fellesavtalen på anskaffelser.no

Pilot på dynamisk innkjøpsordning - kurs- og konferanse

Statens innkjøpssenter jobber for øyeblikket med å forberede anskaffelsesdokumentene for piloten på dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester. Den tentative fremdriftsplanen ble revidert i mai på grunn av endringer i prosjektgruppen. Planen er nå å etablere DPS for kurs- og konferanser i 4. kvartal 2022.

Det jobbes i tillegg med å få på plass de tekniske løsningene som kreves og det vil gjennomføres interne tester for å se hvordan en DPS på kurs- og konferanseområdet vil fungere i praksis. Innkjøpsgruppen vil kobles på dette arbeidet.

Statens innkjøpssenter forventer å ferdigstille arbeidet med rekruttering av piloter innen fellesferien.

Les mer om piloten på anskaffelser.no

Fellesavtale om kjøp av kontormøbler

Det skal etableres en ny statlig fellesavtale, Fellesavtale om kjøp av kontormøbler, som skal dekke oppdragsgivernes løpende behov for leveranse av kontormøbler. Med kontormøbler menes møbler og inventar til kontorarbeidsplasser (cellekontor/landskap), møterom, grupperom, sosiale soner, kjøkken, resepsjon, arkiv mm. 

Arbeidet med anskaffelsen er nå i en formgivende fase, hvor det jobbes med å ferdigstille anskaffelsesdokumentene, slik at de kan sendes ut på høring rett over sommeren. Det vil i forbindelse med høringsrunden kalles inn til informasjonsmøte om anskaffelsen for virksomhetene (stat, kommune og fylkeskommune) og for leverandørene (leverandørkonferanse).

Kunngjøring av konkurransen er planlagt i Q3, og avtaleinngåelse i Q4 2022.

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Fellesavtale for betalingsløsninger

Prosjektet har utarbeidet et beslutningsnotat som til Finansdepartementet om anskaffelsen. Spørsmålet er hvorvidt anskaffelsen omfattes av økonomiregelverket og derfor skal være obligatorisk å bruke for statlige virksomheter, eller om den skal gjennomføres etter Statens innkjøpssenters mandat som en vanlig fellesavtale. I påvente av denne avklaringen, er det dessverre usikkerhet knyttet til fremdrift. Ta kontakt med prosjektleder ved spørsmål.

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Fellesavtale for telefoni

Fellesavtalen skal ha to parallelle rammeavtaler: en primærleverandør og en sekundærleverandør. Phonero er tildelt avtalen som primærleverandør. Avtalen er gyldig fra 2. mai 2022 med en varighet på 2 år med opsjon om forlengelse i inntil tre år.

Nortel er tildelt avtalen som sekundærleverandør og kan få inntil 15 prosent av avtalens abonnement. Avtalen skal kunne benyttes dersom oppdragsgiver opplever dekningsutfordringer hos primærleverandøren. Avtalen trer i kraft 15. august.

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Fellesavtale for mobile enheter

Prosjektet har nylig meddelt resultatet av anbudskonkurransen. Karensperioden utløper 28. juni. Fellesavtalen for mobile enheter er planlagt å tre i kraft når dagens fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett utløper 2. september.

Den nye avtalen vil ha en varighet på inntil 4 år og dekker det det samme som dagens avtale, men den åpner nå for at de som ønsker kan velge å kjøpe kvalitetsikrede brukte enheter til en langt lavere pris. Den nye avtalen åpner også for alternative finansieringsformer som leasing eller device as a service.

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Fellesavtale for PC-utstyr

Ny fellesavtale for PC-utstyr skal erstatte to fellesavtaler for hhv. PC-klienter og PC-skjermer. Prosjektet har sendt konkurransedokumentene ut på veiledende kunngjøring og mulighet for fravalg hos virksomhetene med svarfrist 5. juli.

Fellesavtalen for PC-utstyr vil bestå av to delkontrakter. En delkontrakt for PC-klienter, skjermer og tilleggsutstyr og en delkontrakt for Mac. Fellesavtalen vil ha et utvidet standardsortiment for å sikre god tilgjengelighet av produkter til virksomhetene som er omfattet av avtalen. Alternative finansieringsformer som leasing vil være mulig gjennom mini-konkurranser og det vil i tillegg være mulig å kjøpe brukte enheter for de som ønsker dette.

Fellesavtalen vil tre i kraft i uke 47.

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Fellesavtale for ombruk og gjenvinning

Anskaffelsen vil samle ombruk og gjenvinning av flere produktgrupper innen IKT-utstyr i én fellesavtale og på denne måten kunne forenkle og effektivisere statlige virksomheters rutiner for ombruk og gjenvinning. Elektronisk avfall utgjør verdens raskest voksende avfallsstrøm.

Gode ordninger for å ombruk og gjenvinning av brukt IKT-utstyr i statlige virksomheter vil kunne bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning, fremme klimavennlige løsninger samt legge til rette for sirkulær økonomi.

Prosjektet vil sende ut konkurransedokumentene på en veiledende kunngjøring i markedet og en høringsrunde hos virksomhetene etter sommeren.

Og med dette ønsker vi i Statens innkjøpssenter alle en riktig god sommer!

Les mer om avtalen på anskaffelser.no

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.