Medarbeidere i staten har høyt jobbengasjement

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 viser at medarbeiderne har et høyt engasjement for jobben med en skår på 78, en fremgang på to poeng fra 2013.

Oppdatert

Jobbengasjementet får en høy skår i undersøkelsen, og så mange som 83 prosent oppgir at de opplever arbeidsglede. Også i 2013 oppnådde staten høye skår på disse spørsmålene, og vi ser en ytterligere økning i jobbengasjementet i årets undersøkelse. Analysene fra årets undersøkelse viser at jobbengasjementet i staten er like høyt i alle virksomhetstypene som inngår i undersøkelsen.

Utvikling i snittskår for jobbengasjement 2013 - 2016

Faktoren utviklingsmuligheter står i en særstilling for jobbengasjementet

Regresjonsanalysen viser at faktoren utviklingsmuligheter er den aller viktigste driveren for medarbeidernes engasjement. Mer spesifikt vil det si at engasjerte medarbeidere rapporterer om høyere mulighet til å bruke egen kompetanse og faglig utvikling, variasjon i arbeidsoppgaver og utfordringer i jobben, men også egne muligheter for kompetanseutvikling og innflytelse på hvordan de utfører oppgavene sine.

Meningsfylt arbeid

At utviklingsmuligheter kommer ut som den faktoren som i sterkest grad kan forklare variasjon i jobbengasjement, er i tråd med kunnskap om hvilke forhold som bidrar til engasjement. Flere av spørsmålene kan relateres til begreper som jobbautonomi og sees i sammenheng med medarbeideres behov for å mestring og utvikling. Eksempler på godt dokumenterte forhold som assosieres med høyt engasjement er autonomi/selvbestemmelse i arbeidssituasjonen, opplevelsen av meningsfullt arbeid, tilbakemeldinger på arbeidet og mulighet for personlig utvikling.

Funnet henger således godt sammen med etablert kunnskap om at autonomi og utfordringer i jobbsammenheng, innebærer at ansatte i større grad er villig til å investere tid og energi i jobben sin.Medarbeidere som får brukt egen kompetanse og som opplever jobben utfordrende, vil sannsynligvis i større grad oppleve et eierskap til den jobben som gjennomføres og således ha en større indre motivasjon til å gjøre en innsats.

Undersøkelsen viser at utviklingsmuligheter har større effekt på engasjement i gruppene med lav og moderat skår enn i gruppen med høy skår. Dette er viktig kunnskap dersom staten ønsker å iverksette tiltak overfor de ca. 38 000 medarbeidere (25 prosent av respondentene) som i henhold til undersøkelsen skårer lavt på jobbengasjement. Undersøkelsen viser at halvparten av disse ønsker å fortsette i jobben sin. Det er viktig at disse medarbeiderne blir sett og fulgt opp med både styrende og støttende ledelse, og at man sammen lager utviklingsplaner som aktivt følges opp.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?