Demografiske kjennetegn ved ansatte i staten

På denne siden finner du statistikk om fordelingen av ansatte i staten etter kjennetegn som alder, kjønn og innvandringsbakgrunn i perioden 2016 til 2019. Du kan også sammenligne de ansatte i staten etter departementsområde.

Oppdatert

En av tre statsansatte er under 40 år

Figuren under viser fordelingen av ansatte i staten på fire alderskategorier. Figuren viser at den største andelen ansatte er under 40 år (36 prosent). 29 prosent er mellom 50-61 år, 25 prosent er mellom 40-49 år og ni prosent er 62 år eller eldre. Det er ikke store endringer i alderssammensetningen i perioden 2016 til 2019.

Sammenligner du de ulike departementsområdene, ser du at det er store forskjeller. Den største andelen unge statsansatte finner vi under departementsområdet til Forsvaret. Her er tett oppunder halvparten under 40 år. Vi ser motsatt tendens under departementsområdet til Finansdepartementet hvor kun en fjerdedel er under 40 år, mens 40 prosent er mellom 50-61 år.

I 10 av de 16 departementsområdene, samt Stortinget og domstolene i Norge, så er flest i aldersgruppen mellom 50-61 år. Dette gjaldt departementsområdene arbeids- og sosial, finans, helse- og omsorg, klima og miljø, kommunal- og modernisering, kultur, landbruk, næring- og fisk, samferdsel og utenriks.

Det er omtrent like mange kvinner som menn i staten

Figuren under viser andelen kvinnelige statsansatte fordelt på 16 departementsområder, samt Stortinget og domstolene i Norge med underliggende enheter.

Alt i alt var det nesten like mange kvinner som menn i staten i 2018, 85 201 menn mot 84 571 kvinner. Andelen kvinner varierer imidlertid mye når vi ser på de ulike departementsområdene. Høyest kvinneandel finner vi under departementsområdene arbeid og sosial og helse- og omsorg. Her er nær sju av 10 ansatte kvinner. I motsatt ende finner vi departementsområdet forsvar, her er to av 10 ansatte kvinner.

I over halvparten (ni av 16) av departementsområdene er andelen kvinner høyere enn 50 prosent. Av disse ni har fire departementsområder en kvinneandel på over 60 prosent. Det samme gjelder domstolsapparatet hvor andelen kvinner var 63 prosent i 2019. Motsatt finner vi at sju av 16 departementsområdene har en kvinneandel på under 50 prosent.

Mer enn en av ti statsansatte har innvandrerbakgrunn

Figuren under viser andelen statsansatte med innvandrerbakgrunn fordelt på 16 departementsområder, samt Stortinget og domstolene i Norge med underliggende enheter.

Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i staten (12 prosent) er omtrent like høy som andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge (14,4 prosent i 2018). Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn varierer imidlertid mye mellom de ulike departementsområdene.

Departementsområdet kunnskap har den høyeste andelen ansatte med innvandrerbakgrunn. Her har 23 prosent av de ansatte innvandrerbakgrunn. I motsatt ende finner vi departementsområdet Forsvar, her er andelen to prosent.

I fire av de 16 departementsområdene er andelen ansatte med innvandrerbakgrunn høyere enn gjennomsnittet på 11,5 prosent. Tilsvarende finner vi at ansatte med innvandrerbakgrunn er lavere enn snittet i 12 av 16 departementsområder. Det samme gjelder også Stortinget og domstolsapparatet hvor andelen med innvandrerbakgrunn er på henholdsvis ni og tre prosent i 2019.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2019. Les mer om statistikken.

Neste oppdatering: April 2021
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?