Rapporter

Her finner dere en oversikt over rapporter vi har utarbeidet.

Oppdatert

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2018

Rapport 2/2019

Rapporten er en samlet oversikt over unntakssøknader og henvendelser DFØ mottok og behandlet i 2018. Vi går også igjennom nye tolkningsuttalelser, andre tiltak og erfaringer som har betydning for å vurdere og etterleve økonomiregelverket.

DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2018

Rapport 1/2019

I rapporten om forvaltning av utredningsinstruksen gir vi en oversikt over henvendelser fra statlige virksomheter om forståelse og fortolkning av regelverket. I rapporten informerer vi også om kompetansetjenestene DFØ tilbyr om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og andre tiltak og erfaringer som belyser DFØs forvaltning av utredningsinstruksen.

Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten – en kartlegging

Desember 2018

Direktoratet for forvaltning og IKT og Direktoratet for økonomistyring har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en kartlegging og vurdering av forvaltningsorganer i staten med styre. Arbeidet har vært gjennomført høsten 2018.

Utredning om digitale fellesløsninger for tilskudd

Rapport 6/2018

På oppdrag fra Finansdepartementet har Direktoratet for økonomistyring (DFØ) utredet mulighetene for digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet.

Vurdering av sikkerhet og effektivitet i dagens regelverk for statlige utbetalinger

Rapport 5/2018

DFØ har i denne rapporten vurdert sikkerhet og effektivitet i dagens regelverk for statlige utbetalinger (nedfelt i bestemmelser om økonomistyring i staten), jamfør oppdrag i tildelingsbrevet.

Bruk og nytte av regnskapsinformasjon i styringen

Rapport 4/2018

En tilstandskartlegging om bruken av periodisert regnskapsinformasjon i virksomhetsstyringen og bruken av regnskap basert både på kontantrapportering og regnskap etter SRS i etatsstyringen.

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2017

Rapport 3/2018

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2017

Rapport 2/2018

Formålet med rapporten er å gi Finansdepartementet et grunnlag for å vurdere DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2017.

Status for utvikling av og innholdet i statlige virksomheters årsrapport til departementene

Rapport 1/2018

En evaluering av innholdet i et utvalg årsrapporter for årene 2014, 2015 og 2016 sammenliknet med årsrapporter for 2012.

Hvordan er regelverk for statlige tilskuddsordninger utformet?

Rapport 5/2017

DFØ har kartlagt hvordan regelverk for statlige tilskuddsordninger er utformet. I rapporten har vi sett på i hvilken grad tilskuddsregelverkene omtaler hovedelementene, vi har vurdert noen aspekter knyttet til kvaliteten på regelverkene og vi har sett etter kjennetegn når hovedelementene er fastsatt i forskrifts form. Kunnskap fra kartleggingen inngår som en viktig del av DFØs arbeid med utvikling av økonomiregelverket og våre kompetansetjenester om tilskudd.

DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2016

Rapport 4/2017

Formålet med rapporten er å gi Finansdepartementet et grunnlag for å vurdere DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2016.

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2016

Rapport 3/2017

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Anbefalinger om tiltak for bedre gevinstrealisering

Rapport 2/2017

Rapporten er utarbeidet av Difi og DFØ på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den beskriver forslag til tiltak som kan settes i verk for å få mer og bedre gevinstrealisering i staten. Utredningen gjennomgår gevinstrealisering utfra forhold rundt tre tilnærminger (situasjoner). For hver situasjon ser vi på hva som anses som problemstillinger, vi beskriver vår oppfattelse av mål for situasjonen ift gevinstrealisering, og vi foreslår tiltak som skal bidra til mer og bedre gevinstrealisering.

Tilfredstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav?

Rapport 1/2017

I en ny rapport fra DFØ måler vi kvaliteten på nærmere 140 gjennomførte utredninger i 2015, for å se i hvilken grad de tilfredsstiller den nå gjeldende utredningsinstruksens krav. Funnene viser at det er et betydelig forbedringspotensiale: 37 prosent av utredningene har vage eller uklare beskrivelser av hvilket problem som skal løses, og sju av ti utredninger vurderer ikke alternative tiltak.

Oversikt over statlige virksomheter med utgangspunkt i økonomiregelverkets bestemmelser

Rapport 2/2016

Rapporten gir en oversikt over statlige virksomheter med utgangspunkt i økonomiregelverkets bestemmelser, og synliggjør den hierarkiske sammenhengen mellom ulike regnskapsførende enheter, virksomheter og departement.

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2015

Rapport 1/2016

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Bruk av sektoranalyser og evalueringer

Rapport 3/2015

Kartleggingen gir en beskrivelse av hvordan ordninger for analyser med ulike formål er utformet i noen andre land og oppsummerer erfaringer fra tidligere norske ordninger, bl.a. fra områdegjennomganger. Den presenterer viktige funn og mulige læringspunkter med utgangpunkt i kartleggingen som kan være relevante for norske ordninger. Rapporten er laget av DFØ og Difi.

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014

Rapport 2/2015

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag – status 2013

Rapport 1/2015

Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for å tydeliggjøre hvilket samfunnsproblem et prosjekt skal løse, hvilke mål som finnes for prosjektet og hvilke alternativer som er aktuelle for å løse problemet. Rapporten gir en oversikt over bruken av samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag i statlig forvaltning.

Kartlegging av årsrapporter 2012

DFØ-rapport 2/2014

Kartleggingsrapporten gir et bilde av det faktiske innholdet i arsrapportene for 2012. Dette skal blant annet danne et utgangspunkt for senere evalueringer av virkningene av de nye regelverkskravene. Dokumentstudiene som ligger til grunn for kartleggingen omfatter et utvalg pa 77 statlige virksomheters arsrapporter og arsregnskap for 2012

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013

DFØ-rapport 1/2014

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Kompetanse i statlig styring

Rapport 2/2013

På oppdrag fra Finansdepartementet har DFØ gjennomført en studie av kompetansesituasjon og -behov i statlige virksomheter innenfor fagområder som dekkes av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. I denne rapporten oppsummeres funn fra studien.

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2012

Rapport 1/2013

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008–2011

Rapport 4/2012

Rapporten gir en oversikt over hvor mye som årlig utbetales i tilskudd, antall bevilgninger, fordelingen av disse beløpene på departement og mottakergruppe, samt endringer i tilskuddsbeløp i perioden 2008 til 2011.

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011

Rapport 3/2012

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Rapport 2/2012

Rapporten er en kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning. Formålet med kartleggingen er å fremskaffe mer kunnskap om departementenes bruk av øremerking av tilskudd til navngitte mottakere slik dette fremkommer i budsjettproposisjonene for 2011.

Evalueringsportalen etter ett års drift - en erfaringsoppsummering

Rapport 1/2012

Formålet med rapporten er å gi en statusbeskrivelse og oppsummering av erfaringene knyttet til Evalueringsportalen etter et års drift. Portalen ble tilgjengeliggjort 28. oktober 2010 og lansert 27. januar 2011.

Styringsmodell i et departement

DFØ-rapport 2/2011

Rapporten er en beskrivelse av styringsmodellen i et departement og gjenspeiler jobben SSØ har utført så langt i arbeidet med å utvikle en helhetlig styringsmodell. I tillegg til det som er referert til i rapporten er det arbeidet med retningslinjer innenfor viktige styringsprosesser. 

Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet

DFØ-rapport 7/2009

Rapporten gir en vurdering av om KKDs administrasjon for tilskuddsforvaltning er tilfredsstillende i forhold til kravene fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging

Rapport 4/2009

SSØ har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en kartlegging som har sett nærmere på bruk av internrevisjon og andre funksjoner for intern kontroll i statlig sektor.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?