Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Samfunnsøkonomisk analyse

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i forenklet analyse.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk metode for å utarbeide informative beslutningsgrunnlag. Analysen skal finne frem til ulike offentlige tiltak som kan bidra til å løse et samfunnsproblem, og synliggjøre hvilke virkninger tiltakene vil føre til for ulike grupper i samfunnet. Virkningene skal tallfestes og verdsettes så langt det er mulig, hensiktsmessig og faglig forsvarlig. Tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet skal vurderes, og usikkerheten ved hvert tiltak skal belyses. Analysen gjør det enklere å se hvilke tiltak som er til beste for samfunnet som helhet, og gir beslutningstaker et solid beslutningsgrunnlag for å prioritere mellom ulike tiltak.

Kurset er basert på DFØs sektorovergripende veileder i samfunnsøkonomiske analyser som bygger på Finansdepartementets rundskriv R-109/2014, «Prinsipper for og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser». Veilederen har inndelt analysearbeidet i åtte arbeidsfaser. I kurset vil vi legge hovedvekten på fasene 4, 5 og 6.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Når dere bør gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse
  • Hvordan dere bygger ut en forenklet analyse til en samfunnsøkonomisk analyse
  • Prinsipper og krav for hvordan dere skal gå frem når dere
    - Tallfester og verdsetter virkninger
    - Beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet
    - Gjennomfører usikkerhetsanalyser
  • Hvordan dere i praksis går frem når dere tallfester og verdsetter, beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomfører usikkerhetsanalyser

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltakerne skal vite hvordan de skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser.

Når du har gjennomført Innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse, og dette kurset, skal du være i stand til å gjennomføre enkle samfunnsøkonomiske analyser.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser. Kurset passer best for de som har noe forkunnskap og erfaring med samfunnsøkonomiske analyser. Egner seg godt for de som har deltatt på innføringskurset.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at kursdeltakerne har gjennomført Innføringskurs i forenklet analyse eller har tilsvarende kompetanse før de deltar på kurset.

Planlagte kurs

11. mai. 2017

Samfunnsøkonomisk analyse

Påmeldingsfrist 8. mai 2017