Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Regelverk for økonomistyring i staten

Kurset er et innføringskurs og gir deltakerne en bred oversikt over innholdet i reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og rundskriv, også kjent som økonomiregelverket.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–1530, oppmøte kl. 08.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kurset er innrettet slik at vi går gjennom hovedtrekkene i kapitlene i bestemmelser om økonomistyring i staten. Det innebærer at vi går gjennom de viktigste bestemmelsene om styring, om transaksjonskontroller, om felles standarder for bokføring, regnskapsrapportering og betalingsformidling, samt krav til forvaltning av tilskudd, stønader og garantier. Kursets varierende vektlegging av de ulike temaene speiler hvordan kravene i regelverket er utformet.

Mål for kurset

Deltakerne skal etter kurset være i stand til å finne fram til aktuelle bestemmelser i regelverket, samt ha et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke øvrige kurs og kompetansetilbud fra DFØ som er relevante for egen arbeidshverdag.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for alle tilsatte i statlige virksomheter og departementer som ønsker en introduksjon til hele økonomiregelverket. Det egner seg godt som et grunnkurs før en deltar på andre kurs fra DFØ om styring eller regnskap.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i økonomiregelverket.

Planlagte kurs

02. nov. 2017

Regelverk for økonomistyring i staten

Heldagskurs, påmeldingsfrist 27. oktober 2017