Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Mål- og resultatstyring i etatsstyringen

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hvordan styringsprinsippet mål- og resultatstyring bør anvendes i etatsstyringen av underliggende virksomhet.

Praktisk informasjon

Vi tar forbehold om nok antall påmeldte.

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Vi anvender resultatkjeden for å drøfte en god overordnet innretning på etatsstyringen der også hensynet til egenart, risiko og vesentlighet ivaretas. Det blir praktiske eksempler fra Prop 1S, tildelingsbrev og årsrapporter

Temaer som gjennomgås er:

  • Mål- og resultatstyring – som overordnet styringsprinsipp i staten
  • Departementet og virksomhetens roller og ansvar.
  • Balanse mellom overordnet styring og operativ styring
  • Mål på rett nivå i sentrale styringsdokumenter og styringsdialogen
  • Valg av styringsparametere og resultatkrav - rapporteringskrav
  • Eksempler og gruppearbeid

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for hvordan mål- og resultatstyring utøves i etatsstyringen slik intensjonen er i økonomiregelverket

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i departementer og i statlige virksomheter som arbeider med etatsstyring. Målgruppen vil være både medarbeidere i fagavdelinger og medarbeidere i stab eller andre støttefunksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om økonomiregelverket er en fordel og det er fint om du har arbeidet med temaene som berøres.

Andre relaterte fagtilbud i DFØ

  • Kurs årsrapport fra virksomhet til departement
  • Kurs i MRS i virksomhetsstyringen
  • Grunnkurs i Risikostyring
  • Kurs i internkontroll

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien