Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Internkontroll

Kurset gir en innføring i hva internkontroll innebærer i en statlig kontekst og gjennomgår DFØs metode for etablering, forbedring og oppfølging av internkontroll.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–16.00
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

> forvaltning@dfo.no eller Christine Vik på telefon 957 35 629

Kurset består av:

En kort innføring i hva vi forstår med begrepet internkontroll i en statlig kontekst. Hvilke krav stilles i Økonomiregelverket til internkontroll og hvorfor det er nødvendig med internkontroll i staten.

En gjennomgang av DFØs metode for hvordan etablere og forbedre internkontrollen:

 1. En praktisk tilnærming til hvordan virksomheter kan etablere et godt fundament for internkontrollen. Hvilken rolle spiller styrings- og kontrollmiljøet og informasjon og kommunikasjon for en effektiv internkontroll
 2. En praktisk tilnærming til hvordan virksomheter kan benytte en strukturert metode i seks steg for etablering, forbedring og oppfølging av internkontroll på ulike nivå i virksomheten

Gjennom refleksjonsspørsmål og presentasjon av aktuelle praktiske verktøy vil kurset gi ideer og inspirasjon til hvordan statlige virksomheter kan arbeide systematisk med internkontroll.

Det forventes at kursdeltakerne deltar aktivt i diskusjoner og ved å dele egne erfaringer.

Mål for kurset

Målet for kurset er todelt:

 1. Gi deltakerne en bedre forståelse av hva internkontroll er og hvilke krav som stilles til statlige virksomheter
 2. Gi deltakerne en praktisk tilnærming til hvordan arbeide systematisk med etablering, forbedring og oppfølging av internkontroll

Målgruppe

Kurset egner seg for personer med et særlig ansvar for å etablere, videreutvikle og følge opp internkontrollen i sin virksomhet.

Avgrensninger

Kurset har en generell tilnærming til internkontroll og utdyper ikke spesifikke tema knyttet til internkontroll. Kurset omfatter ikke:

 • Mål og resultatsstyring. Kurset legger til grunn at virksomhetens mål er definert og omfatter således ikke en gjennomgang av hvordan definere og operasjonalisere gode mål. Det vises her til DFØs veileder i Resultatmåling og kurs i mål- og resultatstyring.
 • Metode i risikovurderinger. DFØ legger til grunn en risikobasert tilnærming for arbeidet med internkontroll. Risikovurderinger er således et viktig verktøy i arbeidet med å etablere en internkontroll tilpasset risiko, egenart og vesentlighet.  Kurset bygger på metoden for risikovurderinger som presenteres i DFØs metodedokument Risikostyring i staten – håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen, og vil derfor ikke gjennomgå selve risikovurderingsmetoden i dette kurset. Det vises her til DFØs Grunnkurs i risikostyring
 • Etatsstyring. DFØs veileder i internkontroll har en generell tilnærming til internkontroll og omfatter ikke departementets oppfølging av internkontroll i underliggende virksomhet spesifikt. Det vises her til Finansdepartementets Veileder i etatsstyring og kurs i etatsstyring.

Anbefalte forkunnskaper

 • Kjennskap til mål og resultatsstyring (eksempelvis DFØs kurs i mål og resultatstyring)
 • Kjennskap til metode for å gjennomføre risikovurderinger (identifisere, vurdere og prioritere risiko) (eksempelvis DFØs kurs i risikostyring)
 • Kjennskap til COSO Internkontroll
 • Kurset er anbefalt å ta etter kurs i mål- og resultatstring og grunnkurs i risikostyring som avholdes samme uke.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien