Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse (innføringskurs)

Kurset gir deltakerne en innføring i utredningsinstruksens krav til innhold i utredninger av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

I utredningsinstruksen stilles det tydelige minimumskrav til utredninger av statlige tiltak. Virksomheten som skal utrede skal alltid svare på seks spørsmål. Et viktig prinsipp er at kravene til hvor omfattende utredningen skal være, øker med størrelsen/omfanget på de forventete virkningene av tiltakene som skal utredes. For større tiltak vil kravene til omfang og grundighet øke, og det vil være krav om enten en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse.

Kurset vil ha hovedvekt på de grunnleggende spørsmålene utredningsinstruksen tar utgangspunkt i – Hva er problemet, hva vil vi oppnå og hvordan vil vi løse problemet? Vi vil introdusere det teoretiske rammeverket som både forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse bygger på og vise hvordan forenklede analyser kan skaleres opp til samfunnsøkonomiske analyser.

NB! Det legges ikke vekt på analyseformen samfunnsøkonomisk analyse, og hvordan å tallfeste og verdsette virkninger. Dette gjøres i et eget påbygningskurs, «Samfunnsøkonomisk analyse».

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Når må dere utrede?
  • Når er det tilstrekkelig med minimumskravene, og når bør dere gjennomføre en forenklet analyse?
  • Hvordan kan dere gjennomføre forenklede analyser?
  • Hvordan kan dere skalere en analyse slik at omfanget tilpasses de ulike tiltakenes omfang og kompleksitet?

Mål for kurset

Målet for kurset er å gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre forenklede analyser. I tillegg kan kurset være nyttig for de som skal bestille samfunnsøkonomiske analyser.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre utredninger. Kurset er imidlertid også egnet for de som skal bestille eller bruke samfunnsøkonomiske analyser i beslutningssammenhenger.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler imidlertid at kursdeltakerne på forhånd har lest kapittel 1 og 2 i DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser, og/ eller gjennomført DFØs e-læringskurs i forenklet analyse.

Planlagte kurs

06. apr. 2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs, påmeldingsfrist 3. april 2017