Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Hvordan utforme tilskuddsforskrifter?

Forvaltningslovens og økonomiregelverkets føringer for utforming av tilskuddsregelverk. Heldagskurs.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.00
Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet, Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kurset gir kunnskap om forvaltningslovens betydning ved  utforming av statlige tilskuddsordninger og regelverk for tilskuddsordninger, jf. Økonomiregelverkets krav i kap. 6. i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Kurset er et samarbeid mellom Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og DFØ, og vil ha kursholdere fra begge virksomheter.

Merk at DFØ også tilbyr kurs 29. mars om saksbehandling av tilskuddssøknader. Det anbefales å ta begge kursene.

God utforming av tilskuddsordninger er helt avgjørende for at ordningen skal gi de effekter som er tilsiktet. Derfor stiller Økonomiregelverket krav til at hovedelementene i en tilskuddsordning nedfelles i et regelverk for tilskuddsordningen. Økonomiregelverket viser til at noen av bestemmelsene «vil ha karakter av forskrift», jf. forvaltningsloven § 2 c om forskrifter.

Dette kurset ser på hva denne henvisningen til forvaltningsloven innebærer ved utforming av tilskuddsordninger og tilhørende regelverk. Kurset gir en innføring hvordan tilskuddsordninger kan utformes slik at de både tilfredsstiller kravene i lovgivningen og i økonomireglementet. Videre hva dette betyr både for struktur og innhold i regelverket, og for selve prosessen for utarbeidelse av et regelverk. Det blir også tid til spørsmål og refleksjoner i grupper og plenum.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Formelle rammer for utforming av tilskuddsordninger og for utarbeidelse og fastsettelse av et regelverk for ordningen
  • Når er tilskuddsregelverket en forskrift?
  • Struktur og prosess for utforming av tilskuddsforskrifter
  • Hva innebærer det at tilskuddsregelverket er en forskrift
  • Sjekkliste og mal for utforming av tilskuddsforskrifter

Kursinnholdet er avgrenset til å omhandle:

  • Tilskuddsordninger som følger normalprosedyren, jf. Bestemmelsene punkt 6.2 og 6.3
  • Tilskuddsordninger rettet mot private, dvs at kurset ikke omhandler tilskuddsordninger der tilskuddsmottakere utelukkende er kommuner og fylkeskommuner.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om hvordan en forskrift som også ivaretar økonomiregelverkets krav til hovedelementer kan utformes.

Kurset skal også gi praktisk kunnskap om prosesskravene som gjelder ved utarbeidelse av tilskuddsforskrifter, samt innsikt i de fordeler en forskriftsfesting av tilskuddsregelverk gir både for forvaltningen og for tilskuddssøkerne.

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med utforming (og forvaltning) av tilskuddsordninger eller som har ansvaret for slike ordninger. 

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et videregående kurs og vi legger til grunn at man har inngående kompetanse og erfaring fra arbeid med tilskudd fra tidligere, samt kunnskap om økonomiregelverket, spesielt bestemmelsene kapittel 6.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien