Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Hva kreves ved saksbehandling av tilskuddssøknader?

Forvaltningslovens og økonomiregelverkets føringer til forvaltning av tilskuddsordninger. Heldagskurs.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.00
Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet, Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om forvaltningslovens betydning for forvaltning av statlige tilskuddsordninger.

Kurset er et samarbeid mellom Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og DFØ, og vil ha kursholdere fra begge virksomheter.

God tilskuddsforvaltning er av stor betydning for å kunne oppnå de effektene som er tilsiktet for tilskuddsordningen. Hvordan tilskuddsordningen forvaltes er også avgjørende for å ivareta likebehandling og forutberegnelighet for tilskuddssøkerne. Bestemmelsene om økonomistyring i staten stiller derfor i kapittel 6 krav og føringer for forvaltning av statlige tilskuddsordninger, og viser her til at søknadsbehandlingen skal følge forvaltningsloven.

Dette kurset ser på hva økonomiregelverkets henvisninger til forvaltningsloven innebærer for forvaltningen av statlige tilskuddsordninger. Kurset belyser blant annet hvordan tilskuddsforvaltningen bør innrettes for å ivareta søkernes behov, samt hvordan tilskuddsforvalters kontroll og oppfølging kan legges opp på en ressurseffektiv måte innenfor de rettslige rammene som gjelder.

Hovedfokus i kurset er rettet mot forvaltning av tilskuddsordninger som følger normalprosedyren omtalt i Bestemmelsene punkt 6.3. Kurset avklarer om og når tilskuddsforvalter gjør et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og hva dette innebærer for søknadsbehandling og oppfølging av tilskuddsmottaker.  

Temaer for kurset

Formelle rammer for forvaltning av tilskuddsordninger

 • Økonomiregelverket
 • Forvaltningsloven

Hvordan ivareta økonomiregelverkets krav og føringer og forvaltningslovens krav i tilskuddsforvaltningen

 • Forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler
 • Når er avgjørelsen av en søknad et enkeltvedtak?
 • Forvaltningslovens saksbehandlingsregler ved enkeltvedtak – hva betyr dette for tilskuddsforvaltningen
  – Søknadsbehandling
  – Tilskuddsbrev og bruk av vilkår
  – Utbetaling, oppfølging og kontroll

Avgrensning

Kursinnholdet er avgrenset til å omhandle

 • tilskuddsordninger som er hjemlet i årlige budsjettvedtak (og som ikke er hjemlet i lov)
 • tilskuddsordninger som følger normalprosedyren, jf. Bestemmelsene punkt 6.2 og 6.3
 • tilskuddsordninger rettet mot private, dvs at kurset ikke omhandler tilskuddsordninger der tilskuddsmottakere utelukkende er kommuner og fylkeskommuner.

Mål for kurset

Kurset gir deltakerne økt kunnskap om hva som kjennetegner gode tilskuddsforvaltning  i tråd med økonomiregelverket og forvaltningslovens krav.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om når tilskuddsforvalter gjør et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og hva dette innebærer. Kurset skal også gi praktisk kunnskap om viktigheten av å utforme gode og presise vilkår i tilskuddsbrev (og regelverk), og hvilke rammer som gjelder for utbetaling, oppfølging og kontroll av tilskuddsmottakere.

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med forvaltning av tilskuddsordninger eller som har ansvaret for slike ordninger. 

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et videregående kurs og vi legger til grunn at man har inngående kompetanse og erfaring fra arbeid med tilskudd fra tidligere, samt kunnskap om Økonomiregelverket, spesielt Bestemmelsene kapittel 6.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien