DFØs strategi

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er ekspertorgan for økonomistyring i staten. Med utgangspunkt i økonomiregelverket og utredningsinstruksen leverer vi fellesløsninger og legger til rette for gode beslutningsgrunnlag og god styring i og av statlige virksomheter. Vår visjon er «effektiv ressursbruk i staten».

Oppdatert

Hva gjør DFØ?

 • Vi forvalter økonomiregelverket og utrednings- instruksen og formidler kunnskap om hvordan statlige virksomheter skal etterleve disse.
 • Vi forvalter statsregnskapet og statens konsernkontoordning.
 • Vi leverer fellestjenester innenfor lønn og regnskap til statlige virksomheter.
 • Vi gjennomfører analyser og utredninger som grunnlag for utvikling av statlig styring og utredning.

Les mer om det vi jobber med

I perioden 2018-2021 vil vi legge særlig vekt på følgende strategier:

 • Hva: Effektivitet og standardisering er vår grunnleggende filosofi.

  Hvorfor: Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for effektive og sikre tjenester i staten til samfunnets beste.

  Hvordan:

  • Vi skal tilby tjenester som gir stordriftsfordeler og som er nyttige for flest mulig av våre kunder og brukere.
  • Vi skal tilpasse tjenestene når det er mest effektivt for staten samlet sett, og når det kan komme til nytte for flere kunder eller brukere. Tilpasninger i økonomi- tjenestene som kun er til nytte for én kunde, må kunden som hovedregel tilrettelegge selv. Vi kan ta på oss utviklingsoppdrag som finansieres av enkeltkunder, menproduktene og tjenestene som utvikles skal kunne stillestil rådighet også for andre kunder.
  • På forvaltningsområdet påtar vi oss rådgivningsoppdrag til enkeltvirksomheter når det gir nytteverdi og læring for DFØ og/eller for flerevirksomheter.
  • På økonomitjenesteområdet skal vi primært være en tjenesteleverandør. For å bidra til effektiv ressursbrukskal vi tilby tjenestemodeller der vi i større grad overtar kundens arbeidsoppgaver.
  • Vi skal være restriktive til å tilby renesystemløsninger.
 • Hva: Vi skal være et tydelig ekspertorgan for styring og utredning i staten.

  Hvorfor: Gode regelverk og systemer bidrar, sammen med økt kompetanse,
  til bedre styring og mer effektiv ressursbruk i staten.

  Hvordan:

  • Vi skal ha oppdatert kunnskap om status og utviklingstrekk innenfor fagområdene våre både nasjonalt og internasjonalt.
  • Vi skal aktivt gi råd om videreutvikling av regelverk og konsernsystem.
  • Vi skal i større grad nå departementer og ledere med kompetansetjenester.
  • Vi skal legge til rette for at statlige virksomheter får bedre verktøy for å bruke økonomiske data i sine analyser og beslutningsgrunnlag.
  • Vi skal være er en aktiv aktør i statlige styringsmiljøer og en tydeligere stemme i det offentlige ordskiftet om styring, utredning og effektiv ressursbruk.
  • Vi skal investere i våre ansatte ved å gi rom for at de kan styrke sin faglige kompetanse.
 • Hva: Vi skal levere tjenester som er brukervennlige.

  Hvorfor: Brukervennlige tjenester er mer tilgjengelige og effektive.

  Hvordan:

  • Vi skal jobbe systematisk med å forbedre brukernesopplevelse av alle DFØs tjenester og systemer.
  • Vi skal ta brukernes perspektiv når vi utvikler entjeneste.
  • Vi skal ha et klart språk.
  • Vi skal tilpasse kompetansetjenestene våre til ulike målgrupper.
  • Vi skal legge til rette for at kunder og brukere på en enkel måte kan supplere DFØs tjenester med tjenesterfra andre leverandører.
 • Hva: Digitalt førstevalg gjelder alle tjenester i DFØ.

  Hvorfor: Digitalisering gjør tjenestene mer kostnadseffektive og tilgjengelige, og gir høyere kvalitet.

  Hvordan:

  • Vi skal bruke ny teknologi og være innovative for å levere bedre og mer effektive tjenester.
  • Vi skal forbedre vår teknologiske infrastruktur, systemintegrasjoner og informasjonsforvaltning for å ivareta god og sikker flyt av informasjon på tvers av systemer og mellom DFØ og andre virksomheter.
  • Vi skal legge til rette for at kunder og brukere velger digitale tjenester og digitale kanaler.
  • Vi skal publisere veiledere, informasjon og kunnskap på digitale flater. Vi bruker bare fysiske formater når det øker verdien for brukerne.
  • Vi skal prioritere kompetanseutvikling som gjør oss godt rustet for bruk av ny teknologi.
 • Hva: Vi skal være en pådriver for samarbeid i staten, og samarbeide tettere på tvers av fagfelt internt.

  Hvorfor: Hvorfor Gjennom samarbeid med andre kan vi løse flere problemer og dekke flere behov. Godt samarbeid internt bidrar til å heve kvaliteten på tjenestene våre og skape en god helhet i det vi leverer.

  Hvordan:

  • Vi skal identifisere, initiere og legge til rette for samarbeid og gode fellesløsninger i staten når det er effektivt eller øker kvaliteten.
  • Vi skal samarbeide med andre virksomheter, akademia og private aktører.
  • Gjennom godt internt samarbeid skal vi skapemerverdi ved å være både regelverksforvalter ogtjenesteleverandør.
  • Vi skal ta hensyn til helheten og bruke hverandresinnsikt og kompetanse for å forbedre alle tjenestene vileverer.
  • Vi ønsker flere kunder, og skal ta opp nye kunder på en måte som sikrer god kvalitet og som tar hensyn til DFØs samlede kapasitet.

DFØs målgrupper er

 • Statlige virksomheter som er kunder av økonomitjenestene.
 • Alle statlige virksomheterog departementer når det gjelder våre øvrigetjenester.

DFØs samfunnsmål er god styring i staten og at staten oppnår stordriftsfordeler og synergieffekter.

Våre brukermål er:

 • DFØs kunder har effektiv økonomistyring og kan frigjøre ressurser.
 • Statlige virksomheter bruker beslutningsgrunnlag av god kvalitet.
 • Styring i staten er tilpasset egenart og rettet mot overordnede mål og effektiv ressursbruk.
 • Offentligheten har enkel og god tilgang til informasjon om statlig ressursbruk.

Dette er våre verdier

Troverdig
Vi baserer oss på fakta og skal ha høy faglig kompetanse. Vi gir gode råd som er relevante, og vi lover bare det vi kan holde.

Tydelig
Vi snakker og skriver så mottakeren forstår det. Det er lett å vite hva vi vil, mener og kan.

Til stede
Vi setter oss i brukernes sted, og prøver å innta deres perspektiv. Vi er tilgjengelige, og tar initiativ til å dele innsikt og fagkunnskap.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?