Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Direktoratet for e-helse vant Bedre stat-prisen 2017

DFØ kårer hvert år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i staten. Direktoratet for e-helse vant prisen i 2017 for det nasjonale tiltaket kjernejournal som som styrker pasientsikkerheten, samtidig som det sparer helsetjenestene betydelig med tid og ressurser.

Tidligere vinnere

 • 2016: Pensjonstrygden for sjømenn for moderniseringstiltak PTS-2013
 • 2015: Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for deres felles innsats for effektiv behandling av asylsøknader
 • 2014: Nærings- og fiskeridepartementet, for utviklingen av et nytt system for mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge
 • 2013: Mattilsynet, for digitalt verktøy som bidrar til å skape et helhetlig og enhetlig tilsyn
 • 2012: Statsbygg, for helhetlige tilnærming til styringsinformasjon.
 • 2011: Norad, for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser
 • 2010: Utlendingsdirektoratet (UDI), for deres kvalitetsmålingssystem
 • 2009: Lånekassen, for forbedret mål- og resultatstyring av løpende drift og fornyelse
 • 2008: Oljedirektoratet, for dristighet i valg av organisasjonsform
 • 2007: Oslo fengsel, for sitt arbeid med balansert målstyring

Direktør i Direktoratet for økonomistyring, Øysten Børmer har ledet juryens arbeid. Han berømmer arbeidet Direktoratet for e-helse har gjort med å utvikle kjernejournal:

– Det er et tiltak som berører alle, og gir en enklere hverdag både for pasient og helsepersonell. Løsningen er et svar på en viktig utfordring i helsetjenesten knyttet til tilgjengeligheten av kritisk informasjon. 

Finansminister Siv Jensen delte ut prisen på Styringskonferansen onsdag 25. januar 2017.

Årets finalister

Nye Metoder 

Nye metoder er nominert til Bedre Stat-prisen som et helhetlig system for innføring av ny teknologi, legemidler og andre metoder i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er basert på et bredt anlagt samarbeid med en rekke deltakere. Hovedaktøren er spesialisthelsetjenesten i Norge representert ved de regionale helseforetakene, samt Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens strålevern.

Kjernejournal - Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er nominert for tiltaket kjernejournal, som er et helseregister som inneholder de viktigste opplysningene om pasienten. Det skal sørge for at feilinformasjon ikke er årsak til feil behandling, er tidsbesparende og gir en enklere hverdag for både pasient og helsepersonell. 

Porteføljeforvaltning - Skatteetaten

Gjennom porteføljeforvaltning har Skatteetaten fått en strukturert og åpen beslutningsprosess, som legger til rette for god kobling mellom strategiske mål og valg av utviklingstiltak.

System for utviklingsstyring - NAV

Systemet for utviklingsstyring gir en oversikt over utviklingsbehov i hele etaten, og gjør øverste ledelse i stand til å ta opplyste og gode beslutninger. 

Overordnet behovsanalyse - BarentsWatch

Med bakgrunn i blant annet Gjørv-kommisjonens funn har BarentsWatch utviklet en overordnet behovsanalyse som skal sikre at redningsaktører alltid har oppdatert informasjon om ressurser når behovet er der. Det sikrer igjen rask responstid, som kan bidra til å redde liv.

Hvem kan vinne? 

Målgruppen for DFØs pris er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av prisen:

 • Vurderinger og valg som er gjort i forbindelse med etableringen av tiltaket
 • Tiltakets virkninger – effekter for virksomhet, brukere og samfunn
 • Muligheter for at tiltaket kan overføres til andre virksomheter og presentasjoner og lignende som har bidratt til dette
 • At tiltaket er nyskapende

Nominerte tiltak kan spenne fra store og landsomfattende tiltak til små prosjekter med en snever målgruppe og stor overføringsverdi. De kan også være knyttet til virksomhets- og økonomistyringen internt i hele eller deler av virksomheten. Tiltakene kan være gjennomført nylig, eller lengre tilbake i tid, men må ha aktualitet i dag. 

Juryen består av

 • Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring
 • Knut Børve, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
 • Bertil Tiusanen, tidligere direktør i Lånekassen
 • Anatoli Bourmistrov, professor ved Universitetet i Nordland
 • Kari Nyland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tidligere vinnere

Du kan lese mer om tidligere vinnere av Bedre stat-prisen her.

Nominer kandidater til Bedre stat-prisen 2018

Send en epost der du beskriver navn på tiltak og ansvarlig(e) virksomhet(er) og hvorfor dette tiltaket fortjener prisen. Eposten kan sendes til bedre-stat@dfo.no