Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Bedre stat-prisen 2017

Vi ønsker at statlige virksomheter skal jobbe systematisk med å oppnå bedre ressursbruk i staten. DFØ kårer hvert år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i staten.

Tidligere vinnere

 • 2016: Pensjonstrygden for sjømenn for moderniseringstiltak PTS-2013
 • 2015: Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for deres felles innsats for effektiv behandling av asylsøknader
 • 2014: Nærings- og fiskeridepartementet, for utviklingen av et nytt system for mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge
 • 2013: Mattilsynet, for digitalt verktøy som bidrar til å skape et helhetlig og enhetlig tilsyn
 • 2012: Statsbygg, for helhetlige tilnærming til styringsinformasjon.
 • 2011: Norad, for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser
 • 2010: Utlendingsdirektoratet (UDI), for deres kvalitetsmålingssystem
 • 2009: Lånekassen, for forbedret mål- og resultatstyring av løpende drift og fornyelse
 • 2008: Oljedirektoratet, for dristighet i valg av organisasjonsform
 • 2007: Oslo fengsel, for sitt arbeid med balansert målstyring

Bedre stat-prisen 2017 deles ut på Styringskonferansen onsdag 25. januar. Finansminister Siv Jensen deler ut prisen.  

Årets finalister:

Nye Metoder 

Nye metoder er nominert til Bedre Stat-prisen som et helhetlig system for innføring av ny teknologi, legemidler og andre metoder i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er basert på et bredt anlagt samarbeid med en rekke deltakere. Hovedaktøren er spesialisthelsetjenesten i Norge representert ved de regionale helseforetakene, samt Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens strålevern.

Kjernejournal - Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er nominert for tiltaket kjernejournal, som er et helseregister som inneholder de viktigste opplysningene om pasienten. Det skal sørge for at feilinformasjon ikke er årsak til feil behandling, er tidsbesparende og gir en enklere hverdag for både pasient og helsepersonell. 

Porteføljeforvaltning - Skatteetaten
Gjennom porteføljeforvaltning har Skatteetaten fått en strukturert og åpen beslutningsprosess, som legger til rette for god kobling mellom strategiske mål og valg av utviklingstiltak.

System for utviklingsstyring - NAV
Systemet for utviklingsstyring gir en oversikt over utviklingsbehov i hele etaten, og gjør øverste ledelse i stand til å ta opplyste og gode beslutninger. 

Overordnet behovsanalyse - BarentsWatch
Med bakgrunn i blant annet Gjørv-kommisjonens funn har BarentsWatch utviklet en overordnet behovsanalyse som skal sikre at redningsaktører alltid har oppdatert informasjon om ressurser når behovet er der. Det sikrer igjen rask responstid, som kan bidra til å redde liv.

Hvem kan vinne? 

Målgruppen for DFØs pris er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av prisen:

 • Vurderinger og valg som er gjort i forbindelse med etableringen av tiltaket
 • Tiltakets virkninger – effekter for virksomhet, brukere og samfunn
 • Muligheter for at tiltaket kan overføres til andre virksomheter og presentasjoner og lignende som har bidratt til dette
 • At tiltaket er nyskapende

Nominerte tiltak kan spenne fra store og landsomfattende tiltak til små prosjekter med en snever målgruppe og stor overføringsverdi. De kan også være knyttet til virksomhets- og økonomistyringen internt i hele eller deler av virksomheten. Tiltakene kan være gjennomført nylig, eller lengre tilbake i tid, men må ha aktualitet i dag. 

Juryen består av:

 • Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring
 • Knut Børve, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
 • Bertil Tiusanen, tidligere direktør i Lånekassen
 • Anatoli Bourmistrov, professor ved Universitetet i Nordland
 • Kari Nyland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Bedre stat-prisen 2016

Årets pris gikk til Pensjonstrygden for sjømenn. Deres moderniseringstiltak PTS-2013 har effektivisert hele virksomheten, samt gitt besparelser på seks millioner kroner årlig.

Les mer om moderniseringstiltak PTS-2013