Dette jobber vi med

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. Vårt samfunnsoppdrag er å være pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdet offentlige anskaffelser.

Oppdatert

DFØ er statens fagmiljø for styring, organisering og ledelse. Vi forvalter det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen, og gir veiledning til statlige virksomheter.

Vi har en nøkkelrolle i å frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen, og vi gir innspill til politikkutvikling på disse områdene. Videre tilbyr vi arbeidsgiverstøtte og ledelses- og kompetanseutvikling i forvaltningen.

DFØ forvalter og utvikler løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre leverer vi lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

Fra 1. september 2020 overføres avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

Nøkkeltall

  • 456 ansatte (2018)
  • Rundt 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker våre lønn- og regnskapstjenester (2018). Se en oversikt over våre kunder.
  • 198 625 lønns- og trekkoppgaver (2018)
  • 530 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet (2016)
  • 1 007 128 behandlede fakturaer (2018)
  • 65 millioner transaksjoner gjennom statens konsernkontoordning (2015)
  • 227 statlige virksomheter innrapporterer til statsregnskapet (2015)
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?